РЕШЕНИЕ
№765
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1801/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с идентификатор 38563.31.431, "горска" територия, НТП "друг вид дървопроизводителна гора", местност "Малката кория", с площ от 9.371 дка, землището на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението в "за курортни дейности". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-6051-1/07.07.2022 г. от „ДС-1 ГРУП“ ООД, с управител Динко Казаков, ЕИК 204659579  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 38563.31.431 ,“горска“ територия, с начин на трайно ползване (НТП) “друг вид дърво производителна гора“, местност „Малката кория“ с площ от 9.371 дка, в землище Копринка с цел промяна предназначението на същия в за „курортни дейности“ в едно със схеми за техническа инфраструктура при граници и съседи и НТП: 38563.31.420-„пасище“; 38563.31.423-„пасище“; 38563.154.74 - „селскостопански, горски ведомствен път“; 38563.154.535-„друг вид дърво производителна гора“, 38563.31.20 -„недървопроизводителна гора“ и 38563.31.11 - „недървопроизводителна гора“. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатори: 38563.31.428 и 38563.31.429 и двата с НТП - „ за къмпинг, мотел“, собственост на възложителя Динко Казаков /като частно лице/, чрез които се достига до  ПИ с идентификатор 38563.31.430 - „второстепенна улица“. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ок1 (разновидност 1) - рекреационна зона за курортни дейности при следните показатели: до 10 м височина, до 30% плътност на застрояване до 1.0 коефициент на интензивност и мин. площ за озеленяване 50%. Представено е Решение №СЗ-35-ПР/2022 г. на РИОСВ Ст. Загора, което удостоверява, че не е необходимо да се извършва оценка за въздействие върху околната среда. Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.31.431, “горска“ територия, с начин на трайно ползване (НТП) “друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Малката кория“ землище Копринка с цел промяна предназначението на същия в за „курортни дейности “ ведно със схеми за техническа инфраструктура. Поземленият имот е с площ от 9.371 дка, в землище Копринка при граници и съседи 38563.31.420 - „пасище“; 38563.31.423 - „пасище“; 38563.154.74 - „селскостопански, горски ведомствен път“; 38563.154.535 - „друг вид дърво производителна гора“, 38563.31.20 -„недървопроизводителна гора“ и 38563.31.11 - „недървопроизводителна гора“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ДС-1 ГРУП“ ООД - Динко Казаков.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.