РЕШЕНИЕ
№768
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1781/08.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №83199.25.247 - с НТП "За стопански двор", с площ от 951,00 кв.м по КККР на гр. Шипка, одобрен със Заповед №РД-18-964/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности и жилище". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Х-1739-2/10.06.2022 г. от Христо Андонов, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №83199.25.247 – с НТП “За стопански двор”, с площ от 951,00 кв.м. по КККР на гр. Шипка, одобрен със Заповед №РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък. Инвестиционното намерение на Възложителя е да построи склад за дървен материал и жилище, което ще заема площ по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота, съгласно ОУП. В момента в имота има построена селскостопанска сграда на 1 ет. Имотът се намира в стопанския двор на гр. Шипка, с граници: север – ПИ 83199.25.245, изток - ПИ 83199.25.229, юг – ПИ 83199.25.229, запад – ПИ 83199.25.246.

Транспортният достъп ще се осъществява от  Полски път №83199.25.229 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед №РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък. От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Смесена многофункционална устройствена зона - разновидност 1 (Смф1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.60 от ЗУТ,

 

  Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №83199.25.247 (при граници и съседи: север – ПИ 83199.25.245, изток - ПИ 83199.25.229, юг – ПИ 83199.25.229, запад – ПИ 83199.25.246)  – с НТП “За стопански двор”, с площ от 951,00 кв.м по КККР на гр. Шипка, одобрен със Заповед №РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За производствени и складови дейности и жилище“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Андонов, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Крън.

 

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.