РЕШЕНИЕ
№769
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1813/19.07.2022 г. - Доклад от д-р Кети  Маналова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор подлежи годишният финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

Общински съвет – Казанлък преди изтичане на всяка календарна година взема решение за избор на регистрирани одитори за заверка на годишните финансови отчети на общински еднолични търговски дружества, които подлежат на задължителен независим финансов одит. Независимият финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Неговата цел е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние, отчетения финансов резултат от дейността, паричните потоци и собствения капитал. Регистрираните дипломирани одитори се избират от общото събрание на дружеството. Въпросите от компетентността на общото събрание на едноличните търговски дружества, собственост на общината се решават от Общински съвет.

Редовното и систематично консултиране и проверяване на счетоводната отчетност намалява риска от нарушаване на нормативната счетоводна уредба. По този начин може да се подсигури запазване на интереса на едноличния собственик на капитала – Община Казанлък. Текущият контрол на счетоводната отчетност ще осигури спазване на Международните счетоводни стандарти в общинските еднолични търговски дружества.

Съгласно чл.146, ал.3 от Търговския закон и чл.8 от Закон за независимия финансов одит и с оглед необходимостта от определяне на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 год. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък, предлагам да бъде взето решение за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.28, ал.1, т.11 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия и чл.8 от Закона за независимия финансов одит,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на:

Годишния финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък;

Регистрираните одитори прилагат оферта за посоченото по-горе дружество.

II. Критерии за подбор:

1. Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за съответната година.

2. Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.

3. Цена на офертата.           

 

III. Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.

IV. За провеждане на конкурса по т. I, Общински съвет – Казанлък назначава комисия в състав:

Председател: Радиана Стефанова –Общински съветник

Членове:        Мариета Пепелешкова- Общински съветник

                         Румяна Друмева-Общински съветник

                         Иван Гитев-Общински съветник

                        Джамал Папарланов – Общински съветник

 

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Янко Запрянов—Общински съветник.

При отсъствие на юриста, същият да бъде заменен от Адриана Тенева-Общински съветник.

При отсъствие на друг член от комисията, същият да бъде заменен от Калин Божков-Общински съветник.

V. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 01.09.2022 г. /първи септември/ от 14.00 часа в залата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т. ІІ и т. ІІІ от настоящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е 08.09.2022  г. при същите условия.

VI. Необходими документи за участие:

1. Заявление за участие – свободен текст;

2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;

3. Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;

4. Оферта за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса.

VII. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие: необходимите документи за участие се подават в деловодството в сградата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД на ул. „Старозагорска“ №16, гр. Казанлък. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

VIIІ. Упълномощава Управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване на поставените изисквания. 

ІX. Възлага на управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък да сключи договор с класирания на първо място одитор, въз основа на проведения конкурс, като в него се включи и следното задължение на одитора:

„Предоставяне на одитираното дружество своевременна информация и консултация по настъпилите промени в действащото законодателство.“

          

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Кети Маналова – Владкова – Управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

Участвали в гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.