РЕШЕНИЕ
№771
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1755/21.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.180.50, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 1.164 дка, местност "Под Енина", землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на същия в за "жилища за временно обитаване" ведно със схеми за техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-2652-1/10.06.2022 г. от Ангел Ангелов и Гинка Христова с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 27499.180.50 с площ от 1.164 дка, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в местност „Под Енина“ на територията на землище Енина при граници и съседи и НТП: 27499.180.51, 27499.180.49 - „нива“, 27499.180.334, 27499.180.182 - “нива“ - „селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост. С ПУП се цели промяна предназначението на земята от „нива“ в за „жилища за временно обитаване“. Местоположението на имотът е на юг от строителните граници на Енина. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 27499.221.334 - „селско стопански, горски ведомствен път“.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1 (разновидност 1).

Представено е Уведомление от РИОСВ №КОС-01-3169(1) от 16.05.2022 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.180.50, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ с площ от 1,164 дка, местност „Под Енина“ в землище Енина при граници и съседи и НТП: 27499.180.51, 27499.180.49 - „нива“, 27499.180.334, 27499.180.182 - “нива“ - „селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост, с цел промяна предназначението на същия в за „жилища за временно обитаване“ в едно със схеми за техническа инфраструктура. Достъпа до ПИ 27499.180.50 да бъде осъществен през ПИ с идентификатор 27499.221.334 „селскостопански, горски ведомствен път.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ангел Ангелов и Гинка Тодорова.

Участвали в гласуване 23 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.