РЕШЕНИЕ
№772
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1871/02.09.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „В Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС-1834/02.08.22 г. с приложено копие от Решение №261/01.08.2022 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на нов такъв. Прекратяват се предсрочно пълномощията на общинския съветник Румяна Стоянова Друмева и на нейно място се обявява за избран Емил Димитров Караниколов от листата на „БСП за България“. 

Съгласно чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък „всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три”.

С Решение №6 от 28.11.2019 г. Общинският съвет прие принципите за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определи техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.

Освободеният съветник Румяна Друмева членуваше в две Постоянни комисии – Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.

С Писмо с вх. №ОС-1870/02.09.2022 г., ръководителят на групата съветници от „БСП за България“ предлага новоизбрания съветник да заеме мястото на Румяна Друмева в същите комисии, както следва:

1. Член на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

2. Член на комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя т.3 от Решение №6/28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56/28.01.2020 г., изм. с Решение №381/25.03.2021 г., изм. с Решение №395/27.04.2021 г. на Общински съвет, както следва:

 

1.1. Избира за член на ПК по Здравеопазване, социална дейност и трудова заетост – Емил Димитров Караниколов.

1.2. Избира за член на ПК по Разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда - Емил Димитров Караниколов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Емил Димитров Караниколов – общински съветник.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.