РЕШЕНИЕ
№773
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1872/02.09.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: “І. Причини, които налагат изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Казанлък: Действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/ е приет с Решение № 165/28.05.2020 г. на Общински съвет Казанлък.

По протест на Окръжна прокуратура Стара Загора и с  Решение №107/18.03.2022 г., постановено по адм. д. №738/2021 г., влязло в законна сила на 08.04.2022 г., Административен съд Стара Загора отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.10, ал.1, т.6; чл.12; чл.45, ал.2 и ал.3 от Правилника. Цитираните текстове касаеха съществуването и правомощията на тъй наречения Председателски съвет. Основателните мотиви на съда и прокуратурата са, че в конкретния правилник на ОбС Казанлък, са дерогирани правомощия в полза на Председателския съвет, които по силата на ЗМСМА са от изключителната компетентност на Председателя на ОбС.

ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект за изменение и допълнение и очаквани резултати:

В резултат на приемане на Проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Приемането и отразяването на съображенията на прокуратурата-цитирани по-горе, както и предложените нови текстове ще позволят съществуването на традиционния Председателски съвет, при спазване на изискванията на ЗМСМА.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на приетите изменения и допълнения на Правилника.

Прилагането на предложените изменения и допълнения в Правилника не са свързани с изразходване на финансови средства от бюджета на общината.

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места, чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е със статут на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

Проектът за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е публикуван на електронната страница на Общински съвет Казанлък на 01.08.2022 г. за публично обсъждане, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА, като в посочения 30-дневен срок няма постъпили предложения.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.68 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет от Общински съвет Казанлък с Решение №165/21.12.2020 г., изм. с Решение №310/21.12.2020 г., изм. с Решение №107/18.03.2022 г. на Адм. съд Стара Загора,  както следва:

§1. Приема нов чл.12, както следва:

Чл.12 (1) При осъществяване на дейността си Председателят на Общинския съвет се подпомага от Председателски съвет, който се състои от Председателя, Заместник-председателите и Председателите на групи на общинските съветници.

(2) Председателският съвет се свиква и председателства от Председателя на Общинския съвет.

(3) Председателският съвет решава всякакви въпроси, които не са от изключителната компетентност на Председателя и на Общинския съвет, в това число съдейства за разрешаване на евентуални спорове между отделните групи общински съветници и разглежда процедурни и организационни въпроси, произтичащи от дейността на Общинския съвет. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

§2. Приема нови алинея 2 и алинея 3 към чл.45, както следва:

(2) Председателят, разглежда по реда на постъпването им в деловодството на Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневен рад онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(3) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им, в 7-дневен срок от резолюцията на Председателя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и общинските съветници.

Участвали в гласуване 36 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.