РЕШЕНИЕ
№777
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1897/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на 11 бр. поземлени имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, находящи се в с. Енина, местност "Саднята", общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на Решение №724 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2022 година, Протокол №41, е съставен Протокол №ПО-21-665-1/26.08.2022 година на комисия, назначена със Заповед №ПО-21-665/24.08.2022 г. на Началника на Общинска служба по земеделие град Казанлък. Решението на комисията, с което е сменен начина на трайно ползване от „Пасище“ в „Друг вид земеделска земя“ на Поземлени имоти с идентификатори 27499.5.602, 27499.5.603, 27499.5.376, 27499.5.377, 27499.5.378, 27499.5.24, 27499.5.20, 27499.5.61, 27499.5.65, 27499.6.7 и 27499.95.375, е отразено в Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 2009 г.

Имотите са собственост на Община Казанлък на основание чл.2, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно решение, одобрено със Заповед №17/2010 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора и Решение №08Ю от 10.12.1999 г. по Преписка №Ю242 на Общинска служба по земеделие град Казанлък. Всички описани имоти са предоставени и възстановени са на общината с начин на трайно ползване-пасище, мера и представляват имоти-публична общинска собственост, на основание чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ).

Съобразно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията  се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, ал.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

Обявява за частна общинска собственост следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.602 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв.м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.74, 27499.5.376, 27499.4.5, 27499.4.4, 27499.4.3, 27499.99.65, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0.602;

2. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.603 (две седем четири девет девет точка пет точка шест нула три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) кв.м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.51, 27499.5.54, 27499.5.62, 27499.5.74, 27499.5.63, 27499.5.68, 27499.5.61, 27499.5.69, 27499.5.70, 27499.5.481, 27499.5.71, 27499.5.72, 27499.5.1, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000603;

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.376 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.74, 27499.5.80, 27499.11.63, 27499.4.3, 27499.4.4, 27499.4.5, 27499.5.602, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0.376;

4. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.377 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 381 (триста осемдесет и един) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.74, 27499.5.83, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0.377;

5. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.378 (две седем четири девет девет точка пет точка три седем осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г.,  с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.42, 27499.5.44, 27499.5.48, 27499.5.74, 27499.5.49, 27499.5.50, 27499.5.51, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000378;

6. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.24 (две седем четири девет девет точка пет точка две четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 144 (сто четиридесет и четири) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.27, 27499.5.25, 27499.5.19, 27499.5.18, 27499.5.23, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005024;

7. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.20 (две седем четири девет девет точка пет точка две четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 83 (осемдесет и три) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.21, 27499.5.22, 27499.5.16, 27499.5.67, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005020;

8. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.61 (две седем четири девет девет точка пет точка шест едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.603, 27499.5.68, 27499.5.63, 27499.5.62, 27499.5.53, 27499.5.52, 27499.5.55, 27499.5.56,  27499.5.60, 27499.5.66, 27499.5.64, 27499.5.65, 27499.5.67, 27499.5.16, 27499.5.13, 27499.5.481, 27499.5.9, 27499.5.3, 27499.5.2, 27499.5.72, 27499.5.71, 27499.5.70, 27499.5.69,    предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005061;

9. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.65 (две седем четири девет девет точка пет точка шест пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 649(шестстотин четиридесет и девет)кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори: 27499.5.60, 27499.5.59, 27499.5.57, 27499.5.58, 27499.5.31, 27499.5.29,  27499.5.22, 27499.5.21, 27499.5.67, 27499.5.61,  27499.5.64, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 005065;

10. Поземлен имот с идентификатор 27499.6.7 (две седем четири девет девет точка шест точка седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 1422 (хиляда четиристотин двадесет и два) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: имоти с идентификатори: 27499.106.78, 27499.7.1, 27499.8.575, 27499.7.2, 27499.6.5, 27499.6.6, 27499.6.4, 27499.6.3, 27499.6.2, 27499.6.1, 27499.5.74, 27499.99.56, 27499.99.57, 27499.99.58, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0.575;

11. Поземлен имот с идентификатор 27499.95.375 (две седем четири девет девет точка девет пет точка три седем пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. година на ИД на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот от 02.09.2022 г., с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв. м, Адрес: с. Енина, местност “Саднята“; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: имоти с идентификатори: 40292.27.27, 27499.95.57, 27499.95.49, 27499.23.5, 27499.23.6, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0.375.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.