РЕШЕНИЕ
№778
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1901/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова -Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени имоти за осигуряване на транспортен достъп до находище “Мечта“ в землищата на селата Черганово, Кънчево; 2. Определяне на срок на предварителното съгласие по т.1.; 3. Одобряване на Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата: Черганово, Кънчево и Розово, община Казанлък с концесионна площ 347.9 дка.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление №168-543-6/01.07.2022 г. от „ТРОН“ ЕООД с управител Неждет Яшар за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ за концесия “Мечта“  в землищата на селата Черганово, Кънчево и Розово. Инвестиционния интерес на възложителя е да разработи находище за строителни материали - пясъци и чакъли.

С Решение №16 от 13.01.2020г., Министерският съвет е предоставил концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства- строителни материали- пясъци и чакъли от находище “Мечта“, на „Трон“ ЕООД, с. Дунавци, общ. Казанлък. Съгласно т.6.7 от същото решение, „концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните  пътища.

Сключен е договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.  Концесионната площ е с размер 347,9 дка, с право на експлоатация за срок от 25 години.

Изготвен е актуализиран цялостен работен проект за: добив на строителни материали, за  рекултивация на кариера „Мечта“ и план за управление на минните отпадъци.

Регионална инспекция по горите  с Писмо №15-22-48/28.05.2020 г. е уточнила, че е необходимо да се промени предназначението на засегнатите от концесията имоти. След изготвен хидроложки доклад и доклад за оценка степента на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда,  РИОСВ - Ст. Загора издава Решение по оценка на въздействието върху околната среда №3-3/20.6.2017 г. и Решение №СЗ-77-П/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в горното решение.

Представено е Здравно заключение №РД-259-84/12.07.2022 г. на РЗИ Ст. Загора.

Представена е схема на пътна връзка между обекта на концесията с местните  пътища.  Предложен е път за достъп до находището съгласно предложената схема - в посока на юг към село Кънчево с приблизителна дължина 2400м. Транспортната дейност - вход - изход от и към находището ще се организира така, че да се свеждат до минимум замърсяванията на околната среда и пътищата. За целта се предвижда да се изградят бетонни умивалници, през които автомобилите да преминават за измиване на ходовата част. Това трасе е съгласувано с кмета на населеното място.

С Решение №616 от 24.02.2022 г., взето на заседание на Общински съвет, изразяващо предварително съгласие за промяна предназначението на полски пътища, публична общинска собственост ПИ 40868.1.262 и 40868.1.265 се осигурява достъп до УПИ III-288 и УПИ II-287 в кв.100 в землището на село Кънчево. Трасетата на предвидените пътни връзки са с широчина 6.0 м.

Предвижда се поетапно разработване на находището. Съгласно представения за одобрение план за регулация се отреждат в границите на ПИ с идентификатор 40868.1.1  по КККР в землището на село Кънчево УПИ: I-286, II-287, III-288, IV-289  и V-290 всички с предназначение “за кариера за добив на подземни богатства“ съгласно Скица-проект-удостоверение №25-200-181/01.07.2022 г. на СГКК-Ст. Загора.

Със Заявление №168-543-6/01.07.2022 г. възложителя е поискал одобряване на ПУП за концесия “Мечта“, като е предложено и ново трасе за транспортен достъп до проектните УПИ с предназначение за „кариера за добив на подземни богатства“ с цел максимално запазване на общинската пътна мрежа във и извън населените места, като новото трасе ще засегне следните ПИ по землища:

Кънчево ЕКАТТЕ: 40868

- ПИ с идентификатор 40868.1.1, местност „Кулака“, публична общ. публична собственост - „пасище“- 4.351 дка

Розово ЕКАТТЕ:62983

7.292 - „широколистна  гора“, местност  „Орешака“, общинска частна;

8.77 - „нап. канал“, местност „Орешака“, общинска частна;

9.78 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

9.85 - „напоителен канал“, м. “Воденицата“;

9.280 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

11.78 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

11.87 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

11.89 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.94 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.96 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.97 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

13.293 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

13.294 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

15.98 -„нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

15.282 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

20.102- за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

С обща площ 15.9дка.

С Решение №616 от 24.02.2022 г., взето на заседание на Общински съвет е изразено предварително съгласие за промяна предназначението на полски пътища, публична общинска собственост ПИ 40868.1.262 и 40868.1.265, доколкото първоначалната разработка за пътна връзка към концесионната площ е била такава.

В Предложения окончателен вариант за парцеларен план за  пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища се засягат гореизброените поземлени имоти, поради което преди произнасянето на ОбС за одобряване на ПУП-ПРЗ за самата площ внасям за гласуване и на ново предварително съгласие за промяна предназначението на действително-засегнатите от трасето за транспортен достъп имоти. Считам, че новото трасе, доколкото изцяло се движи успоредно на поречието на р. Тунджа и не преминава никъде по общинските пътища и улиците в населените места с. Кънчево и с. Розово е далеч по-щадящ за инфраструктурата и за жителите на тези населени места, поради което следва да бъде възприет като по-целесъобразен.

Тъй като и в този вариант се засяга земеделска земя от ОПФ с НТП „пасище, мера“, то за нея Общинския съвет следва да се произнесе изрично по реда на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ. При анализа на наличните в землището на с. Кънчево земеделски земи с НТП: пасище, мера се установи, че не се нарушават нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. Този извод е базиран на служебно набрана информация от  отдел „Екология и транспорт“ при Община Казанлък и от ОС “Земеделие“ - Казанлък, от която е видно, че за процесните землища е налице следния баланс:

За землището на село Ръжена, налични са 2125 дка за нуждите на животновъдството (мери, пасища), като от тях са отдадени за ползване на регистрирани животновъди 1662 дка, свободните земи за общо ползване до 4дка са в размер на 30 дка.

За землището на село Кънчево, налични са 1882 дка за нуждите на животновъдството (мери, пасища), като от тях са отдадени за ползване на регистрирани животновъди 922 дка, свободните земи до 4дка за общо ползване са в размер на 16.7 дка.

Съгласно чл.128, ал.1 е обнародвано съобщение в Държавен вестник бр№60 от 29.07.2022г за изработения ПУП-ПРЗ и ПП и в законоустановения едномесечен срок не са получени възражения.

ПУП е разгледан на ОЕСУТ и одобрен с Решение №7 и №8 по Протокол №11/14.07.2022 г..

От справката е видно, че не е налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството.

Моля да съобразите, че Общински съвет в хипотезата на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мерите и пасищата с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 вр. с чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл.25, ал.5 във вр. с чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ, чл.21, ал.3, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и т.6.7. от Решение №16 от 13.01.2020 г. на Министерския съвет /ДВ бр.5 /2020 г./ и сключения въз основа на него договор за концесия от 13.04.2020 г. между МС и заявителя,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите части от посочените в т.3.3. от това решение поземлени имоти, в т.ч. и описаните с НТП „пасище, мера“ за осигуряване на транспортен достъп до находище “Мечта“ в землищата на селата Кънчево и Розово с цел предвидения транспортен достъп до концесионната площ находище „Мечта“ да се движи южно на поречието на река Тунджа без преминаване през територията на с. Кънчево и Розово до достигане на общинска пътна мрежа.

2. Определя срок на предварителното съгласие по т.1  - две години. 

3. Одобрява Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата: Кънчево и Розово, община Казанлък с концесионна площ 347.9 дка включващ:

3.1. План за регулация, с който се отреждат в границите на ПИ с идентификатор 40868.1.1  по КККР в землището на село Кънчево УПИ I-286, УПИ II-287, УПИ III-288, УПИ IV-289  и УПИ V-290, всички с предназначение “за кариера за добив на подземни богатства“, съгласно Скица-проект-удостоверение №25-200-181/01.07.2022г/;

Съгласно приложения регистър засегнати са следните ПИ в землище с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868 :

40868.1.1 -зем. територия- за “пасище“ –общинска публична собственост-засегната площ 244.992 дка; 40868.1.262 - земеделска територия - за “селскостопански, горски,

ведомствен път“ – публична общинска собственост - засегната площ 0.62 дка; 40868.1.265 -  земеделска територия - за “селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост - засегната площ 0.327 дка; 40868.1.282 - горска територия - за “селскостопански, горски, ведомствен път“ - държавна, частна  собственост - засегната площ 0.341 дка; 40868.3.8 - води и водни обекти - за “напоителен канал“  - общинска частна собственост- засегната площ 0.004 дка;          

3.2. План за застрояване за новообразуваните УПИ I-286,  УПИ II-287, УПИ III-288, УПИ IV-289  и УПИ V-290;

3.3. Парцеларен план  за  пътните връзки между площта на находището и местните пътища. Пътната връзка до УПИ III-288 и УПИ II-287 е върху части от ПИ 40868.1.262 и 40868.1.265, землище Розово. Пътната връзка за УПИ I-286 IV-289  V-290 засяга следните ПИ:

В землище Кънчево 40868.1.1, местност „Кулака“, публична общ. публична собственост-„пасище“- 4.351 дка;

В землище Розово ЕКАТТЕ:62983

7.292 - „широколистна гора“, местност „Орешака“, общинска частна;

8.77 - „нап. канал“, местност „Орешака“, общинска частна;

9.78 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

9.85 - „напоителен канал“, м. “Воденицата“;

9.280 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

11.78 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

11.87 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

11.89 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.94 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.96 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

13.97 - за „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

13.293 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

13.294 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

15.98 - „нап. канал“, местност “Воденицата“, общинска частна;

15.282 - „пасище“, публична общ. собственост, м. “Воденицата“;

20.102 - за „с. стопански, горски ведомствен път“, публична общ. собственост;

С обща площ 15.9дка

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТРОН“ ЕООД с управител Неждет Яшар- с. Дунавци, ул.“Изгрев“ №25.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.