РЕШЕНИЕ
№779
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43

Относно: ОС_1904/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка", община Казанлък, обл. Ст. Загора, с цел промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени имоти, засегнати от проектното трасе на обекта. 2. Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с инвестиционното намерение на Община Казанлък за реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка, на който проектното трасе започва на 20 м след разклонението с първокласен път I-6 и продължава на запад в прав участък до Т-образно кръстовище с път SZR1066, Общински съвет-Казанлък е приел Решение №149 от 15.04.2020 г., с което е дал разрешение за изработване на ПУП-ПП за тези елементи на техническата инфраструктура и е одобрил заданието, съставено за обекта от възложителя. В изпълнение на Решението е разработен проект на ПУП-ПП, който дава основа за по-нататъчната проектна разработка.

Съгласно ПУП на път SZR2070 е развито и кръстовище за с. Копринка на км 1+590 в дясно по посока на растящия километраж. Кръстовището е решено като кръстовище без допълнителни ленти за завиващите МПС от главното направление. На км 1+255 в ляво има отклонение по бетонов път (бивша газстанция). Кръстовището също е решено като кръстовище I тип - без допълнителни ленти за завиващите МПС от главното направление. Към път SZR2070 се включват и 6 бр. селскостопански пътища без трайна настилка, които е предвидено да се асфалтират на разстояние от 5 до 20 м навътре. В участъка път SZR2070 се развива в равнинен до слабо хълмист терен. По посока на растящия километраж, велосипедната алея ще се изгради в ляво от оста, от западния край на пътния възел на път I-6 при км 308+360 до кръстовището с път SZR1066 от южна страна на път SZR2070.

 За да бъде възможно реализирането на проекта са предприети действия по вземане на допълнително решение за промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени  имоти, засегнати от проектното трасе, които са: полски пътища, пасища, мери и други имоти общинска, държавна и частна собственост. В тази връзка е прието Решение №744 от 28.07.2022 г. на Общински съвет-Казанлък, с което е изразено предварително съгласие за промяна предназначението на всички засегнати от трасето на обекта имоти, като със същото е определен и срок на валидност на това предварително съгласие от 3 години.

Съгласно Писмо от РИОСВ - Стара Загора с техен изх. №КОС-01-751(1)/24.02.2020 г. и вх. №132-03-12#1/01.04.2020 г., става ясно, че за реализацията на инвестиционното намерение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).

С решение на Общински съвет №743/28.07.2022 г. обект „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велоaлея от гр. Казанлък до яз. Копринка“ е включен в „Списък на общински обекти от първостепенно значение“ и в тази връзка и съгласно чл.73, ал.5 и чл.76 от Закон за горите не се изисква предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии.

Проектното трасе за реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея попада в територия, за която има влязъл в сила общ устройствен план – „ОУП на община Казанлък“, одобрен с Решение №579, Протокол №29 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък, в който бъдещата велосипедна алея е отразена.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, община Казанлък, област Стара Загора, в съответствие с приложената към настоящото решение проектна документация /текстова и графична част/.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.