РЕШЕНИЕ
№780
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол №43


Относно: ОС_1882/12.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък постъпи Искане с вх. №10-18-11/04.08.2022 г. от Василка Панайотова, кмет на гр. Шипка, за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години, с приложени 9 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.

С Искане с вх. №10-13-7/22.08.2022 г. кмета на с. Розово Венцислав Колев отправя същата молба за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години, с приложени 7 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.

В т. 32 от Решение №715/30.06.2022 г. за изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 г. е записано: „Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, както следва:

- 32.1. когато в населеното място няма детска градина – минимален норматив от десет деца, заявили ползване на услугата;

- 32.2. когато в населеното място има детска градина – минимален норматив от пет деца, заявили ползване на услугата.“

Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъде взето решение от Общински съвет - Казанлък за разкриване на „Пункт за раздаване на храна“ на ОП „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, гр. Казанлък в гр. Шипка и в с. Розово.

Община Казанлък предлага за целта да се предоставят следните помещения:

- за град Шипка: помещение в размер на 7 м2, находящо се в УПИ І-585, кв.52 в гр. Шипка в (сградата на общинска детска градина №16 „Роза“ – филиал гр. Шипка);

- за с. Розово помещение в размер на 10 м2, находящо се в УПИ І-399, кв. 16 в с. Розово в (сградата на общинска детска градина №8 „Юрий Гагарин“ – филиал с. Розово);

Предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ няма да възпрепятства и/или затрудни дейностите по възпитание, социализиране и обучение на децата в гореописаните детски градини.

На основание чл.117 от Закона за здравето и във връзка с чл.118 към същия закон, държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. Детските кухни са организационно обособени структури, които съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст. Изискванията към устройството и дейността им, както и нормите за здравословно хранене на децата в тях, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Община Казанлък чрез разширяване обхвата на дейността на ОПКМДМК подпомага родителите на деца в ранна детска възраст, като създава условия за осигуряване на разнообразна, качествена и здравословна храна за децата до 3-годишна възраст, на територията на общината.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.19 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.119, ал.2 и чл.118, ал.1 и ал.3 от Закона за здравето,

 

Р Е Ш И:

I. Разкрива пункт към ОП „Кухня-майка, в т. ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка, общ. Казанлък.

1. За нуждите на пункта определя помещение в размер на 7 м2, находящо се в УПИ І-585, кв. 52 в гр. Шипка (в сградата на общинска детска градина).

II. Разкрива пункт към ОП „Кухня-майка, в т. ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Розово, общ. Казанлък.

1. За нуждите на пункта определя помещение в размер на 10 м2, находящо се в УПИ І-399, кв. 16 в с. Розово (в сградата на общинска детска градина).

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Василка Панайотова – Кмет на гр. Шипка и Венцислав Колев – Кмет на с. Розово

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.