РЕШЕНИЕ
№ 787
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

(изм. с Решение № 854/21.12.2022 г. в частта на т.I, подточка 1)

Относно: ОС_1908/20.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от Общински съвет с Решение №579 от 26.10.2017 г. и обнародван в ДВ бр. 94 от 24.11.2017 г. Той се прилага вече 4 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес.

Общински съвет - Казанлък с няколко свои решения в периода 2020-2022 г. е дал съгласие за частично изменението на ОУП на община Казанлък, което засяга имоти на заинтересувани инвеститори, чиито инвестиционни намерения не съответстват на ОУП на община Казанлък.

В периода след последното разрешение за изменение през м. март 2022 г., в администрацията на община Казанлък постъпиха нови 7 заявления, които са с инвестиционна инициатива за изграждане застрояване в земеделски имоти. Предоставям на Вашето внимание получените предложения за разглеждане и произнасяне, както следва:

 •  С вх. №168-7500-2#2/23.03.2022 г. от Наско Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, собственик на ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
 • С вх. №194-Е-2461-1#2/23.03.2022 г. от Ердинч Мустафа, собственик на ПИ с идентификатори 80532.9.17, 80532.9.26 и 80532.9.34 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък.
 • С вх. №194-В-1638-1#1/28.06.2022 г. от Видка Генчева, собственик на  ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
 • С вх. №194-И-2091-2/18.08.2022 г. от Иван Колев, собственик на ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
 • С вх. №194-А-1103-1/14.09.2022 г. от Ана Божкова, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.
 • С  вх. №194-М-9128-1/14.09.2022г. от Митко Кадиев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък.
 • С вх. №168-543-8/ 01.09.2022 г. от Неждет Яшар - управител на „Трон“ ЕООД, собственик на 161 бр. имоти в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
 •  

  По т.1: Заявление с вх. №168-7500-2#2/23.03.2022 г. от Наско Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД:  

  Отнася се за Поземлени имоти с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, всички имоти  със земеделско предназначение:

  - Поземлен имот 15864.1.6, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Етерично-маслодайна култура, площ 2897 кв.м.

  - Поземлен имот 15864.1.10, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 13910 кв. м.

  - Поземлен имот 15864.1.14, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 6353 кв. м.

  -  Поземлен имот 15864.1.17, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 14257 кв. м.

  - Поземлен имот 15864.1.22, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Етерично-маслодайна култура, площ 4444 кв. м.

  -  Поземлен имот 15864.2.5, с. Голямо Дряново, м. СЪНАР ДЕРЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Изоставена нива, площ 40023 кв. м.

  Общата площ на имотите е 81884 кв. м. Намират се северно от село Голямо  Дряново,  близо до територия с действаща фотоволтаична електроцентрала. Има добра инфраструктурна осигуреност за лесно свързване към електропреносната мрежа.

   

  По т.2: Заявление с вх. №194-Е-2461-1#2/23.03.2022 г. от Ердинч Мустафа:

  Отнася се за Поземлени имоти с идентификатори 80532.9.17, 80532.9.26 и 80532.9.34 по КККР на с. Черганово, всички  имоти  със земеделско предназначение:

  • Поземлен имот 80532.9.17, с. Черганово, м. ЧЕРЕШИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Овощна градина, площ 2501 кв. м.
  • Поземлен имот 80532.9.26, с. Черганово, м. ЧЕРЕШИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Овощна градина, площ 2000 кв. м.
  • Поземлен имот 80532.9.34, с. Черганово, м. ЧЕРЕШИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Овощна градина, площ 4300 кв. м.

  Общата площ на имотите е 8801 кв. м. Намират се северно от село Черганово,  граничат с път I-6 от републиканската пътна мрежа. Имат добра инфраструктурна осигуреност за лесно свързване към електропреносната мрежа.

  За имотите и по двете заявления в ОУП на община Казанлък не е предвидена възможност за промяна на предназначението им с цел  застрояване. Съгласно Заданията за проектиране, и двамата инвеститори желаят да изградят фотоволтаична електрическа централа в имотите си.  За целта е необходимо да се даде възможност за  изменение на ОУП за тези имоти, като се предвиди зона за Предимно-производствени  дейности /Пп/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=80%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=20%, максимална височина до 15м.

   

  По т.3: Заявление с вх. №194-В-1638-1#1/28.06.2022 г. от Видка Генчева:

  Отнася се за Поземлен имот с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък, имот със земеделско предназначение, м. ЧЕРЕШАКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1999 кв. м. Намира се от западна страна на с. Розово, има достъп от селото по селскостопански път.

  В ОУП на община Казанлък не е предвидена възможност за промяна на предназначението на имота с цел застрояване. Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да изгради жилищна сграда в имота си, след промяна на предназначението на земята. За целта е необходимо да се даде възможност за  изменение на ОУП за този имот, като се предвиди жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,2, мин. Пл.озел.=40%, максимална височина до 10 м.

   

  По т.4: Заявление с вх. №194-И-2091-2/18.08.2022 г. от Иван Колев:

  Отнася се за Поземлен имот с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, имот със земеделско предназначение, м. ОГРАДАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1028 кв. м. Граничи с урбанизираната територия на с. Енина, от югоизточна страна. Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да изгради жилищна сграда в имота си, след промяна на предназначението на земята. За целта е необходимо да се даде възможност за  изменение на ОУП за този имот, като се предвиди жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,2, мин. Пл.озел.=40%, максимална височина до 10 м.

   

  По т.5: Заявление с вх. №194-А-1103-1/14.09.2022 г. от Ана Божкова:

  Отнася се за Поземлен имот с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, имот със земеделско предназначение, м. АДАЛЪКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 1199 кв. м. Намира се североизточно от урбанизираната територия на с.  Копринка, близо до регулацията. Има добра инфраструктурна осигуреност за лесно свързване към водопровод, електропреносната мрежа и транспортен достъп.

  Съгласно ОУП на община Казанлък попада в зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/, което е в противоречие с инвестиционните намерения на собственикът.  Същият желае да изгради жилищна сграда в имота. В близост има други 2 имота със сменено предназначение за жилищно строителство. За да се реализира инвестиционното намерение, е необходимо да се даде възможност за  изменение на устройствения режим в ОУП за този имот, като се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,2, мин. Пл.озел.=40%, максимална височина до 10м.

   

  По т.6: Заявление с вх. №194-М-9128-1/14.09.2022 г. от Митко Кадиев:

  Отнася се за Поземлен имот с идентификатор с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, м. АДАЛЪКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 803 кв. м. Намира се североизточно от урбанизираната територия на с. Копринка, до регулацията. Има добра инфраструктурна осигуреност за лесно свързване към водопровод, електропреносната мрежа и транспортен достъп.

  Съгласно ОУП на община Казанлък попада в зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/, което е в противоречие с инвестиционните намерения на собственикът. Същият желае да изгради жилищна сграда в имота. В близост има други 2 имота със сменено предназначение за жилищно строителство. За да се реализира инвестиционното намерение, е необходимо да се даде възможност за  изменение на устройствения режим в ОУП за този имот, като се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,2, мин. Пл.озел.=40%, максимална височина до 10 м.

   

  По т.7: с Заявление с вх. №168-543-8/01.09.2022 г. от Неждет Яшар -  управител на „Трон“ ЕООД.  Отнася се за 161 бр. имоти в землището на с. Копринка, общ. Казанлък:

  ПИ с идентификатори 38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.02, 38563.48.1, 38563.49.04, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.02, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.08, 38563.62.09, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.01, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.01, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24,  38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.04, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5,     38563.64.12, 38563.64.19,  38563.64.26,  38563.64.29.

  Площадките, избрани за реализиране на инвестиционното намерение представляват значителна територия в землището на с. Копринка, попадат в 3 местности „Под корията“, „Кавак кър“ и „Тунджалъка“.  Повечето са земеделски земи, а една част са урбанизирани терени с начин на трайно ползване „рибарник“. Разположени са южно от Напоителен канал - ПИ 38563.41.155, от яз. Копринка посока гр. Мъглиж. Обхващат площ от около 510 дка. Съгласно действащия ОУП на община Казанлък земеделските имоти попадат в територия, за която не се предвижда възможност за промяна на предназначението на земята с цел застрояване. Урбанизираните терени в м-ст „Кавак кър“ имат действащи ПУП- ПЗ, одобрени със Заповед №112/5.02.2009 г. и Заповед №280/3.04.2009 г. с предназначение на имотите „малки водни огледала - рибарници“.   Тези имоти са отразени в действащия ОУП като водни площи, с НТП: Рибарник.

  Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да изгради открити и закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за екологично и традиционно сушене на селскостостопанска продукция, постройки за инвентар, сгради за първична преработка и пакетиране на селскостопанска продукция, сеновали, силажни ями и други сгради, обслужващи селското стопанство и животновъдството в имотите си, след промяна на предназначението на земята.

  За целта е необходимо да се даде възможност за  изменение на ОУП за тази територия, като се предвиди Предимно-производствена зона /Пп/, с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=80%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=20%, максимална височина до 15 м.

   

  Всички инвеститори по описаните по-горе Заявления от т.1 до т.7 желаят едновременно с изменението на ОУП да се допусне и изработване на Подробен устройствен план на имотите или изменение на действащия ПУП, което е допустимо съгласно чл.134, ал.3 от ЗУТ, като изменението на ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП.

  Съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ, Oбщински съвет разрешава изработването на проект за общ устройствен план. Това е и органът, който в хипотезата на чл.134, ал.3 от ЗУТ може да разреши неговото изменение, заедно със следващите го изменения на ПУП след като ги обсъди.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1,чл.124б, във вр. с чл.125 и чл.134, ал.1 и ал.3 от ЗУТ,

   

  Р Е Ш И:

   

  I. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък, както следва:

   

  1. По Заявление с вх. №168-7500-2#2/23.03.2022 г. от Наско  Стоянов, управител на „Тракия Екоенерджи“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10,  15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Предимно-производствена зона /Пп/ с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

   

  2. По Заявление с вх. №194-Е-2461-1#2/23.03.2022 г. от Ердинч Мустафа, собственик на  ПИ с идентификатори 80532.9.17, 80532.9.26 и 80532.9.34 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Предимно-производствена зона /Пп/ с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

   

  3. По Заявление с вх. №194-В-1638-1#1/28.06.2022 г. от Видка Генчева, собственик на  ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда.

   

  4. По Заявление Иван Колев, собственик на ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда.

   

  5. По Заявление с вх. №194-А-1103-1/14.09.2022 г. от Ана Божкова, собственик на ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствения режим за този имот, който се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/.

   

  6. По Заявление с вх. №194-М-9128-1/14.09.2022 г. от Митко Кадиев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствения режим за този имот, който се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/.

   

  7. По Заявление с вх. №168-543-8/01.09.2022 г. от Неждет Яшар - управител на „Трон“ ЕООД, собственик на имоти в землището на с. Копринка, общ. Казанлък с идентификатори:

  38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.02, 38563.48.1, 38563.49.04, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.02, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.08, 38563.62.09, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.01, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.01, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24,  38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.04, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5, 38563.64.12, 38563.64.19, 38563.64.26, 38563.64.29, като се предвиди възможност за  промяна на земеделската земя в тази територия в  Предимно - производствена зона /Пп/ вкл. и промяна на статута на урбанизираните територии водни площи, с НТП: Рибарник, в Предимно-производствена зона /Пп/.

   

  II. Одобрява Заданията, съставени от възложителите, за частично изменение на ОУП на община Казанлък за горепосочените имоти в точки от 1 до т.7 вкл.

   

  III. Допуска да се изработят едновременно и подробни устройствени планове или изменение на действащи подробни устройствени планове, като ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП. Одобрява заданията, съставени от заинтересованите лица за изработване или изменение на ПУП във връзка с изменението на ОУП за горепосочените имоти в точки от 1 до т.7 вкл.

   

  IV. Всички разходи по изработка на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък, по актуализация и поддръжка на ОУП и подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имоти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

   

  На основание чл.127 ал.12 от ЗУТ, Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Наско Стоянов, с адрес гр. Стара Загора;

  Ердинч Мустафа, с адрес: с. Бузовград;

  Видка Генчева, с адрес: гр. Пловдив;

  Иван Колев,  с адрес: гр. Казанлък;

  Ана Божкова, с адрес: с.  Копринка;

  Митко  Кадиев,  с адрес: с.  Копринка;

  Неждет Яшар - „Трон“ ЕООД с адрес:  с.  Дунавци.

   

  Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „За” 24.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 04/10/2022 г.