РЕШЕНИЕ
№ 788
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1903/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно упълномощаване на кмета на община Казанлък да сключи договор с предмет: "Добив на дървесина, сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад в горските територии - общинска собственост, засегнати от възникнали пожари на 19.07.2022 и 17.08.2022 г.", на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Писмо с вх. № 04-02-1/24.08.2022 г. от министъра на земеделието. Съгласно същото, по информация от държавните горски и ловни стопанства, териториални поделения на държавните предприятия, независимо, че 158 общини притежават собствени гори, едва около 15 от тях задоволяват изцяло нуждите на жителите на съответната община от дърва за огрев от общинските земи.

С оглед на завишеното търсене и потребление през последната година на дървесина като цяло, и в частност на дърва за огрев от физически лица за лични нужди, подготовката за кампанията за осигуряване на дърва за огрев за местното население през отоплителен сезон 2022г.-2023г. стартира своевременно. Независимо от това се отчита затруднение за удовлетворяване на нарасналото потребление чрез директни продажби на физически лица единствено от държавните гори, управлявани от държавните предприятия.

Във връзка с това и с възникнали пожари на горска територия - общинска собственост са съставени протоколи по образец съгласно чл.48 от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. В следствие на това природно бедствие има много изкоренени, паднали и пречупени дървета. Необходимо е тази дървесина да бъде усвоена, защото същата е предпоставка за увеличаване на пожарите и разпространението на горски вредители.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.3 и чл.27, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.10 от същата Наредба,

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава кмета на община Казанлък на основание чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да сключи договор с предмет „Добив на дървесина, сеч,  разкройване на асортименти по БДС и извоз до временен склад в горските територии – общинска собственост, засегнати от възникнали на 19.07.2022 г. и 17.08.2022 г. пожари“ с лица или търговци, отговарящи на изискването на чл.11, ал.1 от цитираната Наредба.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да възложи на избрания изпълнител добитата дървесина, да се складира във временен склад.

3. Добитата и складирана дървесина да се предостави безвъзмездно на детските ясли, детски градини, училища и на населението, чрез кметовете на кметства, пропорционално според броя на населението на съответното населено място.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/10/2022 г.