РЕШЕНИЕ
№ 790
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

Относно: ОС_1868/31.08.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, пл. "Севтополис" № 11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №556/28.09.2017 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за приватизация на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и два) кв. м. (стълбищна клетка със ЗП 22 (двадесет и два) кв. м. и търговски обект със ЗП 50 (петдесет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 2 (две). При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

2. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

3. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

4. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащият Подробен устройствен план град Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ (втори) в квартал 203 (двеста и три) по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. на Кмета на Община Казанлък.

            Общински съвет – Казанлък е взел Решение №883/25.10.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, отменено с Решение №904/29.11.2018г. на Общински съвет-Казанлък, тъй като Самостоятелния обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 с РЗП 178 кв.м. включва и Проход със ЗП 106 кв.м. Този проход служи за достъп до сградата и е за общо ползване. Объркването е станало поради грешка в Кадастралната карта на град Казанлък и отбелязването в нея. След изключването му е съставен Акт частна общинска собственост №3604/10.12.2018г. за поправка на Акт за частна общинска собственост №3430/10.05.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх.№7875/14.12.2018г., Акт 196, том 27, н.д. 5786.

            С Решение №978/28.02.2019 г. на Общински съвет - Казанлък е обявен търг с явно наддаване за продажба на обекта с начална тръжна цена – 749 300 лв. без ДДС по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

            С Решение №122/23.03.2020 г. на Общински съвет - Казанлък е обявен търг с явно наддаване за продажба на обекта с начална тръжна цена – 649 700 лв. без ДДС по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

            С Решение №696/26.05.2022 г. на Общински съвет - Казанлък е обявен търг с явно наддаване за продажба на обекта с начална тръжна цена – 702 700 лв. без ДДС по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

            Обектът е включен под №1 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 300 000 лв.

            За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Във връзка с Акт № 3604/1012.2018г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 3430/10.05.2017г. е изготвено Допълнително становище от 14.02.2019 г., според което за обекта няма правни пречки, които да препятстват провеждането на процедура по приватизацията му.

            За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 178 590,80 лв. и 702 700 лв.

            С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №556/28.09.2017 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум от 15.10.2018г. и направеното Допълнително становище от 14.02.2019 г. към тях на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №11. С включени следните самостоятелни обекта в сградата:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв. м. (стълбищна клетка със ЗП 22 (двадесет и два) кв. м. и търговски обект със ЗП 50 (петдесет) кв. м.) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 2 (две). При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

2. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

3. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

4. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащият Подробен устройствен план град Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ (втори) в квартал 203 (двеста и три) по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. на Кмета на Община Казанлък.

 

ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. април 2022 г. на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №11. С включени следните самостоятелни обекта в сградата:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв. м. (стълбищна клетка със ЗП 22 (двадесет и два) кв. м. и търговски обект със ЗП 50 (петдесет) кв. м.) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 2 (две). При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

2. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

3. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

4. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащият Подробен устройствен план град Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ (втори) в квартал 203 (двеста и три) по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. на Кмета на Община Казанлък.

 

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №11. С включени следните самостоятелни обекта в сградата:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв. м. (стълбищна клетка със ЗП 22 (двадесет и два) кв. м. и търговски обект със ЗП 50 (петдесет) кв. м.) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 2 (две). При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

2. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

3. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637;

4. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв. м. и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта – 1 (едно). При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащият Подробен устройствен план град Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ (втори) в квартал 203 (двеста и три) по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. на Кмета на Община Казанлък. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 702 700 (седемстотин и две хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

 

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

 Детелина Карчева – ст. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Добрин Драгнев – общински съветник

 Генчо Генчев – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в един централен ежедневник и един местен вестник, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.