РЕШЕНИЕ
№ 791
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43


Относно: ОС_1900/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на движими вещи - частна общинска собственост на Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. № СТ 5452 ВС и Машина за ремонт и зимно поддържане.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък постъпи предложение от Теменужка Люцканова – директор ОП „КД и ПИС“ за продажба на Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. № СТ 5452 ВС. Специалния автомобил е морално остарял, амортизиран и неефективен за работа по предназначение. Същият не се използва от няколко години, поради високия разход на гориво и скъпо струващите части за него. Предложението включва и продажбата на Машина за ремонт и зимно поддържане, която не може да се използва без специализирания автомобил. Във връзка с това и с цел реално и прозрачно определяне на пазарната стойност на посочените движими вещи е приложен реда на чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост, като е възложено изготвянето на експертна оценка на автомобила за определяне на неговата пазарна стойност при спазване разпоредбите на чл. 50 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност, с цел продажба. Специалният автомобил и машината за ремонт и зимно поддържане са заведени в активите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ в сметка 2059/други транспортни средства под инвентарен № 042087, с балансова стойност от 675,00 лв. и под инвентарен № 97, с балансова стойност 8 250,00 лв.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публични търгове на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Специален автомобил, Шкода МТС 24, рег. № СТ 5452 ВС, рама № 211172585061.

1.2. Машина за ремонт и зимно поддържане.

 

2. Одобрява пазарна оценка в размер на 2 500 лв. без ДДС за описаната в т.1.1. движима вещ, изготвена от независим лицензиран оценител и пазарна оценка в размер на 15 000 лв. без ДДС за описаната в т.1.2. движима вещ.

3. Определя начална тръжна цена по т. 1.1. в размер на 2 500 лева без ДДС и начална тръжна цена по т. 1.2. в размер на 15 000 лева без ДДС.

 

4. Възлага на кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по продажбите и подпише договори със спечелилите търга.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.