РЕШЕНИЕ
№ 793
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43

Относно: ОС_1886/13.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя от УПИ I-2019 - Проектен идентификатор 27499.501.3264 с площ 80 кв. м в кв. 84 на с. Енина, общ Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило заявление от Златина Георгиева за доброволно прилагане на Подробен устройствен план - План за регулация, одобрен със Заповед №1221/03.08.2022 г. на кмет, относно Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-2019 с площ 523 кв. м в кв. 84 село Енина. Съгласно представения нотариален акт - №171, т. 2, д. 397, СВ дв. вх. №690/09.02.2022 г., заявителката е собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1415 с площ 443 кв. м и построените сгради, по Кадастрална карта и регистри на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, към който при урегулирането му се придава общинска земя, представляваща Проектен имот с идентификатор 27499.501.3264 с площ 80 кв. м по Скица-проект №15-739144-04.07.2022 г. на СГКК-Стара Загора. За проектния имот е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4188 от 10.08.2022 г, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №5178/ 23.08.2022 г., акт 125, т. 17, н. д. 3579.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 572.00 лева, по Удостоверение за ДО №7404065189/08.08.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 2400.00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4188/ 2022 г.

Златина Георгиева

2400.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 80 кв. м от УПИ I-2019 в  кв. 84  с. Енина.

 

2. Определя пазарна цена от 2400.00 (две хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-2019 (първи за две нула едно девет) с обща площ 523 кв. м в кв. 84 (осемдесет и четири) село Енина, по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1221/03.08.2022 г., представляваща Проектен имот с идентификатор 27499.501.3264 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две шест четири) с площ 80 (осемдесет) кв. м, при граници: Поземлени имоти: 27499.501.3012, 27499.501.751, 27499.501.2019 и Проектен имот 27499.501. 3263, по Скица-проект №15-739144-04.07.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на поземлен имот 27499.501.3129 по КККР на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка, да сключи договор със Златина Георгиева от град Казанлък, област Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Златина Георгиева.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Златина Георгиева с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/10/2022 г.