ОС_1928/10.10.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 2075/05.10.2022 г. по Адм. дело № 438/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД, гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.