РЕШЕНИЕ
№ 797
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 17.10.2022 г., Протокол № 44


Относно: ОС_1899/16.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака №77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г., изменена с Решение №716/30.06.2022 г. на Общински съвет-Казанлък бе включен:
Под номер 14: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403. Ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със застроена площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад. При граници на поземленият имот: 35167.503.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По Подробен устройствен план –План за регулация на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 „За спорт и атракции“ в квартал 595, ведно с построената върху него сграда, сглобяема конструкция, построена 1985 година.
За имота има съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №4174/14.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №3450/15.06.2022 г., акт. №159, том 11, н. д. 2334. С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.“

На заседанието през месец септември Общински съвет Казанлък разгледа посочения доклад, депозиран от Кмета на община Казанлък.
При проведеното гласуване са събрани 7 гласа „ЗА“ при необходимо мнозинство от 19 гласа за приемане на решение, поради което не бе прието такова. За липсата на прието решение, вносителя е уведомен с Писмо с изх.№ ОС-717/04.10.2022 г. на ОбС Казанлък.
В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък е депозирана Заповед № 1688/06.10.2022 г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА връща за ново обсъждане Доклад вх. № ОС-1899/16.09.2022 г. и отказа на ОбС Казанлък да постанови решение.

Председателя на Общински съвет Казанлък изготви Доклад с вх. №ОС_1932/10.10.2022 г. по реда на чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС за повторно обсъждане на Доклад вх. №ОС-1899/16.09.2022 г.
Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал 4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл.5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/ и чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, Общински съвет Казанлък,

 

Р Е Ш И:


1. Разглежда повторно върнатия за ново обсъждане Доклад от Кмета на община Казанлък, с вх. № ОС-1899/16.09.2022 г. на Общински съвет Казанлък.

2. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403. Ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със застроена площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад. При граници на поземленият имот: 35167.503.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По Подробен устройствен план –План за регулация на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 „За спорт и атракции“ в квартал 595, ведно с построената върху него сграда, сглобяема конструкция, построена 1985 година.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализация на същите за имота по т. 2.


4. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвянe на разработките по т. 3, да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.


Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.


Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 20/10/2022 г.