РЕШЕНИЕ
№ 798
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 17.10.2022 г., Протокол № 44


Относно: ОС_1881/09.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25, с начин на трайно ползване (НТП) "нива" с площ от 1.165 дка., местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението на същия в за "Производствени и складови дейности" в едно със схемите на техническата инфраструктура; 2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 27499.221.67 в землището на с. Енина, с НТП - "за селскостопански, горски, ведомствен път" - публична общинска собственост за изграждане на трасе на пътна връзка, в частта до ПИ с идентификатор 27499.221; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило заявление с вх.№194-С-451-2#5/13.05.2022 г. от Стефан Кемалов, в качеството на собственик на имота с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план - план  за застрояване за ПИ с идентификатор 27499.221.25, с площ от  1.165 дка, местност „Каменно мостче“ село Енина, община Казанлък при граници и съседи ПИ с идентификатори: 27499.221.67, 27499.221.26, 27499.221.24, 27499.180.
Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За производствени и складови дейности“, с цел изграждане на склад за промишлени стоки. Имотът, избран за реализиране на инвестиционното намерение представлява имот със земеделско предназначение. Разположен е на пътя, свързващ град Казанлък със село Енина, при граници и съседи: ПИ 27499.221.67, 27499.221.26, 27499.221.24, 27499.180.334. Намира се и в съседство с други имоти на същия собственик. Единият от тях е предназначен за жилищно строителство, а другият е в процедура по промяна на предназначението за производствени и складови дейности. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е очевидно, че имотът попада в смесена многофункционална зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.
Проектните показатели за свободно застрояване в зона Смф са: до 70% плътност на застрояване, 2,5 коефициент на интензивност, 30 % минимално озеленяване  и до 10м. височина.
Транспортният достъп до поземления имот с идентификатор 27499.221.25 ще се осъществи през ПИ с идентификатор 27499.221.67, разположен южно от имота. Полският път има регламентирана връзка с път IVклас от запад на имота и обслужва разположената в близост помпена станция.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ за обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се провеждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект. Това налага да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот, съобразно приложената комуникационно – транспортна схема.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ - Стара Загора, с представено писмо с № КОС-01-2175/17.05.2019г., като за инвестиционното намерение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.
Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

На заседанието през месец септември на Общински съвет Казанлък разгледа посочения доклад, депозиран от Кмета на община Казанлък.
При проведеното гласуване са събрани 15 гласа „ЗА“ при необходимо мнозинство от 19 гласа за приемане на решение, поради което не бе прието такова. За липсата на прието решение, вносителят е уведомен с Писмо с изх.№ ОС-717/04.10.2022 г. на ОбС Казанлък.
В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък е депозирана Заповед № 1687/06.10.2022 г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА връща за ново обсъждане Доклад вх. № ОС-1881/09.09.2022 г. и отказа на ОбС Казанлък да постанови решение.
Председателя на Общински съвет Казанлък изготви Доклад с вх. №ОС_1931/10.10.2022 г. по реда на чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС за повторно обсъждане на Доклад вх. №ОС-1881/09.09.2022 г.
Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ и чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, Общински съвет Казанлък,

Р Е Ш И:


1. Разглежда повторно върнатия за ново обсъждане Доклад от Кмета на община Казанлък, с вх. № ОС-1881/09.09.2022 г. на Общински съвет Казанлък.

2. Дава разрешение за изработката на Проект на подробен устройствен план – план  за застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25,  с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ с площ от  1.165 дка, местност „Каменно мостче“ в землището на село Енина, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 27499.221.67, 27499.221.26, 27499.221.24, 27499.180, с цел промяна на предназначението на същия в за „Производствени и складови дейности“ ведно със схемите на техническата инфраструктура. Транспортния достъп до Поземлен имот с идентификатор 27499.221.25 да се осъществява пред ПИ с идентификатор 27499.221.67, разположен южно от имота.

3. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 27499.221.67 в землището на село Енина, с НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост за изграждане на трасе на пътна връзка, в частта до ПИ с идентификатор 27499.221.25.

4. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

5. Определя срок на предварителното съгласие – 2 (две) години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Кемалов – гр. Казанлък.


Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 20/10/2022 г.