РЕШЕНИЕ
№800
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1934/11.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „През 2020 г. Община Казанлък кандидатства за безвъзмездно финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на Министерство на образованието и науката с идеята да се построи нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък, чиято цел е да се осигури достатъчно сграден фонд за преминаване на едносменен режим на обучение на учениците. Проектното предложение бе одобрено и е със стойност 2 000 000,00 лв. В проекта са заложени следните дейности: изготвяне на инвестиционния проект, извършване на съгласувателни процедури с компетентните органи, извършване на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски и строителен надзор за обекта, извършване на геодезическо заснемане, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване. Към момента Община Казанлък има изготвен инвестиционен проект с издадено разрешение за строеж, избран изпълнител съгласно ЗОП за осъществяване на строително-монтажните работи, избран изпълнител за доставка на стандартно обзавеждане и оборудване за новия корпус. Изграждането на новия корпус стартира на 29.04.2022 г. с подписването на Акт образец №2 и изпълнението на строително-монтажните работи е със срок на 360 календарни дни от него. Разплащанията за приетите извършени строително-монтажни работи се извършват до момента с подготвяне на искане до Министерство на образованието и науката, а срокът до получаване на сумата от Община Казанлък е неясен.

Последното искане до МОН е изпратено и прието на 25.05.2022 г., а действително получената сума в Община Казанлък е от 05.08.2022 г., което свидетелства за около 3 месеца закъснение в плащането на Изпълнителя за приетите извършени строително-монтажни дейности.

В тази връзка Община Казанлък има необходимост от осигуряване на мостово финансиране за навременно плащане на задълженията към избраните изпълнители за реализиране на дейностите по проекта.

Един от източниците за осигуряване на ресурс е заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Считам, че за да бъде ефективно изпълнението на проекта и Община Казанлък да изпълнява коректно задълженията си на Възложител и бенефициент по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН, е необходимо проекта да бъде мостово обезпечен чрез гореизложения краткосрочен револвиращ кредит от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.17, чл.17а и чл.19а от Закона за общинския дълг и във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък, финансиран по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г., одобрена с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да сключи договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков гр. Казанлък”, по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., одобрена с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет, при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 1 279 000 (един милион двеста и седемдесет и девет хиляди лева.)
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем под формата на револвиращ кредит, отпуснат до размера на договорния кредитен лимит (1 279 000  лв.), при който в рамките на срока за усвояване, правото на Общината да усвоява суми от кредита се възстановява за всяка върната сума (револвира) многократно, изцяло или частично, до максимално разрешения размер, без да е необходимо ново предоговаряне за всяко усвояване.
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечаване на кредита:

- Учредяване на особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Казанлък по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната сметка на Община Казанлък като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по цитираната сметка също са обект на особения залог.;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.