РЕШЕНИЕ
№803
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45


Относно: ОС_1943/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе на електропровод до Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ от 0.666 дка, НТП - "нива", местност "Адалъка", землището на с. Овощник, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „Внесено е Заявление №194-М-6800-1 от 30.08.2022г. от Мариян Георгиев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за  техническа инфраструктура подземен ел. провод за осигуряване на  ПИ с идентификатор 53179.55.19 с площ от 0.666 дка НТП „нива“, при граници и съседи: 53179.55.23,   53179.55.9,  53179.55.18,  53179.55.13 и 53179.55.149 в землище село Овощник.

Инвестиционните намерения на възложителя са да осигури възможност за осветление и охрана на имота си .

Представено е становище №4503898/01.03.2022 г. на ЕР ЮГ, КЕЦ Казанлък с обозначена   възможна точка на присъединяване към електроразпределителната мрежа–ново ЕТ, захранено от ТНН на ТП5 Овощник, извод СРН Черганово, п/ст Казанлък. По техническо задание предлага се трасето да засегне ПИ с идентификатори: 53179.55.162 - с НТП “пасище“, публична общинска собственост и 53179.55.149 - „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост с обща проектна дължина 415 м и общ сервитут 829 кв.м.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, чл.25 ,ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на подземен ел. провод до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 53179.55.19, собственост с площ от 0.666 дка на Мариян Георгиев при граници и съседи: 53179.55.23, 53179.55.9, 53179.55.18, 53179.55.13 и 53179.55.149 в землище село Овощник.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлени имоти, засегнати от парцеларният план (ПП) на подземен ел. провод в землище село Овощник върху ПИ с идентификатори:

- 53179.55.162 - с НТП “пасище“, публична общинска собственост  с дължина 37.7 м, сервитут 74.4 кв.м.

- 53179.55.149 - „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост с проектна дължина 377.7 м и сервитут 754.8 кв.м.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя по т.1.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години по т.2.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мариян Георгиев, с. Овощник.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/11/2022 г.