РЕШЕНИЕ
№807
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45

Относно: ОС_1949/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Протокол от проведено Общо събрание на акционерите на "Казанлък" АД, гр. Казанлък, представен в изпълнение на Решение № 794/29.09.2022 г. на ОбС.


Мотиви: Вносителя докладва пред общинските съветници: „В изпълнение на Решение №794 от 29.09.2022 г. за упълномощаване на  Драгомир Петков да представлява Община Казанлък в общото събрание на акционерите на „Казанлък” АД, гр. Казанлък, проведено на 30.09.2022 г. от 11:00 ч. в град Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №1 внасям протокол от заседанието.

На проведеното заседание акционерите приеха предложения дневен ред и вземат следните решения.

 • Прима доклада на СД за дейността на дружеството през финансовата 2021 г.
 • Прима годишния финансов отчет на финансовата 2021 г.
 • Прима доклада на одитора по Годишния финансов отчет за финансовата 2021 г.
 • Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през финансовата 2021 г.
 • Избира за одитор на търговското дружество за 2022 г. госпожа Елеонора Кръстева Червенкова
 • Балансовата печалба реализирана през 2021 г. да се отнесе във фонд „Резервен“ на дружеството – сметка 117 „Други резерви“
 • Общият брой на всички акции е 250 000, като на събранието са представени акционери с 249 950 броя акции, което е 99,98% от общия брой на акциите. Решенията посочени по-горе са законосъобразни, тъй като са присъствали акционери представляващи повече от 50% от капитала на дружеството.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.232 и чл.239 от Търговския закон; чл.40, ал.2 и чл.42 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

  Р Е Ш И:

  Приема представения протокол от проведеното Общо събрание на акционерите на „Казанлък“ АД гр. Казанлък.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

  Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/11/2022 г.