РЕШЕНИЕ
№ 828
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46

(Отм. с Решение №872/21.12.2022 г.)

Относно: ОС_2004/11.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Енинче 2022", с. Енина, общ. Казанлък, имот публична общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпила молба от председателя на НЧ „Енинче 2022“ село Енина г-жа Мария Игнатова с вх. № 76-35-2/27.10.2022 г., с искане да бъдат предоставени помещения за осъществяване функциите на читалището, като помещенията да им бъдат предоставени безвъзмездно за ползване.

НЧ „Енинче 2022“ с. Енина е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания като юридическо лице с нестопанска цел с ЕИК 207126523. Същото е вписано и в Регистъра на народните читалища под № 3724, за което има издадено Удостоверение от Министерството на културата в съответствие с чл.10, ал.1, 2 от Закона за народните читалища.

Помещения са необходими на НЧ за осъществяване на художествено-творческа и културно-просветна дейност, конкретно посочени от председателя :

- школа по фотография, арт школи за приложни изкуства и за живопис, школа по музика, школа „Млад техник“;

- курсове за здравословно хранене и здраве, курсове по финансова грамотност, компютърна грамотност, ментална математика, езикови курсове;

- танцов състав за народни танци, канго джъмпс, пилатес и други;

- настолни игри за развиване на съобразителност, предприемачество и логика;

- провеждане разяснителна дейност за опазване на природата, походи и засаждане на дървета;

- Библиотека и развиване на краеведска дейност с цел откриване и запазване на материали, свързани с духовната и материална култура на село Енина;

- временни работилници за изработка на тематични предмети за предстоящи празници и базари за изработените в работилниците изделия.

Втори етаж от кметството в село Енина, представляващ част от сграда по АПОС №463 с идентификатор  27499.501.2236.1 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две две три шест точка едно), сграда, с обща площ 277 (двеста седемдесет и седем кв. м.), построена в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2236(две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две две три шест) по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. На ИД на АГКК, с адрес: с. Енина, построена 1968 (хиляда деветстотин шестдесет и осма) г., масивна конструкция, брой етажи: три (и избен етаж), предназначение: Административна, делова сграда. Етажът е свободен и не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.

Предвид гореизложеното и факта, че НЧ „Енинче 2022“, с цел осъществяване своята дейност, изразява готовност да стопанисва имота с грижата на добър стопанин, считам за целесъобразно имота да бъде предоставен за ползване за срок от десет години.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗОС имотите публична общинска собственост могат да бъдат обременявани с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. Такава възможност е предвидена в чл.10, ал.5 от Закона за народните читалища. Съгласно посочената правна норма, на читалищата, които не са вписани в регистъра за народните читалища на Министерство на културата , не се предоставя общинско имущество за ползване. По аргумент на противното, ако читалището е вписано в този регистър, може да бъде учредено право на ползване на обществено имущество.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал.2 и чл.39, ал.4 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл.10, ал.5 от Закона за народните читалища,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на НЧ „Енинче 2022“, с ЕИК 207126523, със седалище и адрес на управление с. Енина, ул. „Онуфри Хилендарски“ № 3, представлявано от председателя Мария Николова Игнатова, върху имот публична общинска собственост: втори етаж от сграда с идентификатор 27499.501.2236.1 в село Енина, съгласно АПОС № 463/20.03.2017 г.

2. Одобрява приложения Проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, както и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. ел. енергия, топлоенергия, вода, такса смет, данък сгради за предоставената част от имота и др. за срока на договора, са за сметка на НЧ „Енинче 2022“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и председателя на НЧ „Енинче 2022“ с. Енина.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.