РЕШЕНИЕ
№ 831
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол № 46


Относно: ОС_1995/10.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно обособяване на звено "Ученически превоз" в рамките на утвърдената численост на общинска администрация.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №8/19.12.2019 г. е приета общата численост, в т.ч и на звената подпомагащи дейността на общинска администрация. В звено „Паркинги и кратковременно паркиране“ са предвидени 3 щатни бройки „Изпълнител-шофьор ученически автобуси“.

            Съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите от държавния бюджет /Наредбата/ се изплащат компенсации за извършени превози на правоимащи по чл.19 т.8 /безплатно пътуване на учащи от населени места, където няма училище до средищните училища/. С решение на Общински съвет са определени средищните училища и маршрутните разписания на ученическите автобуси.

            Компенсациите могат да се използват за покриване разходите по експлоатация на автобусите и други утвърдени разходи, в т.ч. заплати за шофьорите за времето, ангажирани с тази дейност. В тази връзка обособяването на звено „Ученически превоз“ с 3 щатни бройки ще даде възможност да се използват средствата от държавния бюджет за издръжка като се дофинансира частта за работна заплата за времето, за което служителите не са заети пряко с дейността по превоз на ученици.“   

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

І. Намалява числеността на персонала на Звено „Паркинги и кратковременно паркиране“ с 3 щатни бройки, считано от 01.01.2023 г.

 

ІІ. Създава звено „Ученически превоз“ с численост на персонала 3 щатни бройки, считано от 01.01.2023 г.

 

IІІ. Средствата за възнаграждения за 3 щатни бройки, заемащи длъжност „Изпълнител-шофьор ученически автобуси“ - държавна дейност, полагащи се по  Наредбата - за 2022 г. да се прехвърлят от ВРБ ОС Образование по сметката на ПРБ Община Казанлък.

 

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.