РЕШЕНИЕ
№833
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46


Относно: ОС_2022/15.11.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1947/11.11.2022 г. с проект за решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2023 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “През последната година се наблюдава затруднение при изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на община Казанлък. В тази връзка възниква необходимост за определяне на нова форма на управление, която да  осъществява дейността по управление на горските територии – общинска собственост. Съгласно чл.181, ал.1 от Закона за горите, управлението на горските територии общинска собственост се осъществява :

1. От общинска горска структура, организирана в една от следните форми:

а) структурно звено в администрацията на общината.

б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала.

в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.

2. От държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор.

3. От физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите, въз основа на договор.

Съгласно чл.2 от същата разпоредба изборът на формата на управление, както и на лицата по ал.1, т.3 се определя с решение на Общински съвет.

Настоящото предложение е дейностите по управление на горските територии – общинска собственост да се възложат на Държавно горско стопанство Казанлък по реда на чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите. В настоящия момент останалите две форми на управление не са подходящи. От една страна, създаването на общинска горска структура по реда на чл.181, ал.1, т.1 от Закона за горите ще отнеме твърде много време по нейното учредяване, набиране и обучение на персонален състав, приемане на нормативна база. От друга страна, провеждането на процедура по избор на физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 по реда на чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите ще забави във времето изпълнението на дейностите в горските територии.

Държавното горско стопанство разполага с най-голям капацитет и опит в областта на управлението на горските територии. Като част от Югоизточното държавно предприятие „ДП-СЛИВЕН“, Държавно горско стопанство Казанлък стопанисва държавните горски територии и е възложител на всички предвидени в закона дейности в горски територии. Прилага същите, като общинските специални стопански планове и стопански програми, които имат за цел да осигурят целостта на запаса и да гарантират трайност и постоянство в ползването, поради което вносителят счита за най-целесъобразно управлението на горските територии, собственост на община Казанлък, да бъде възложено на ДГС Казанлък.

Освен това във връзка с възникнали пожари на територията на община Казанлък от 19.07.2022 г. и 17.08.2022 г. е установена необходимост от промяна на вида и интензивността на сечта в подотдели, собственост на община Казанлък. Процедурите за ползване на дървесина могат да се провеждат само при наличието на одобрен и публикуван годишен план на общината.

Обемите на ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост се определя в съответствие с Горскостопански план (ГСП) на Общината по чл.13, ал.1 от ЗГ, с който се определят допустимият размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на горските територии. Към настоящият момент ГСП на Община Казанлък е изтекъл, а изработването на задание за нов е в процес на подготовка. До одобряването на нов ГСП, сеч се извършва с план-извлечение. В този смисъл за целите на Община Казанлък е изготвено план-извлечение за 7 броя подотдела, в които ще се извършва дърводобив. Общата площ, която се предоставя за управление и стопанисване е 726.3 ха, индивидуализирани съгласно приложен списък на отдели и подотдели по землища.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. чл.111, ал.4, т.1 и чл.181, ал.2 от Закона за горите,

 

Р Е Ш И:

 

1. Управлението на горските територии – общинска собственост, с площ 726,3 ха, индивидуализирани съгласно приложен списък на отдели и подотдели по землища, да се осъществява от ТП Държавно горско стопанство Казанлък.

2. Приема и утвърждава Договор за управление на горски територии – общинска собственост – Приложение №1.

3. Одобрява единични цени на отделните дейности, съгласно Техническа спецификация за дейности, извършвани от ЮИДП ТП ДГС Казанлък при стопанисване на гори, собственост на община Казанлък, както следва:

Вид дейност

Мярка

Единична цена, лева без ДДС

Лесопаталогично обследване и изготвяне на сигнален лист

Бр.

20

Изготвяне на план – извлечение вкл. Изработване на скици

Бр.

150

Внасяне в РИОСВ и РДГ за одобрение

Бр.

50

Маркиране и изготвяне съпътстващи документи

Куб. метър

9

Изготвяне на тръжни документи

процедура

150

Провеждане на тръжна процедура

Бр.

250

Издаване позволително за сеч

Бр.

100

Организация добивна дървесина

Куб. метър

3

Експедиция на дървесина с издаване на превозни документи

Куб. метър

5

Освидетелстване на сечище

Бр.

100

4. Определя процентно разпределение от приходите от управлението на горските територии, собственост на община Казанлък, както следва:

- 50% от приходите за Община Казанлък.

- 50% от приходите за ТП Държавно горско стопанство Казанлък.

5. Определя срок на договора за предоставяне на управлението на горските територии, собственост на община Казанлък с Държавно горско стопанство Казанлък да бъде 1 година, считано от датата на неговото сключване.

6. Одобрява план-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3 и чл.52а, ал.3 от Наредба №8 за сечите в горите.

7. Оправомощава кмета на община Казанлък да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/11/2022 г.