РЕШЕНИЕ
№837
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46

Относно: ОС_1986/04.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II-350, с площ 2 743 кв. м, отреден за "ОДО" в кв. 46 по действащ ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №751/28.07.2022 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед №380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г.

Обектът е включен под №13 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък.

В изпълнение на т. II и т. III от решението, за имота бе възложено изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правните анализи, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 13 650,30 лв. и 137 697 лв. С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

Допълва състава на тръжната комисия с общинските съветници Емил Недялков и Юзеир Кенан.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл. 8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №751/28.07.2022 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

I. Утвърждава анализа на правното състояние на следния общински нежилищен имот:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв.м, отреден за „ОДО“ в кв.46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед №380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №543/28.02.2008 г., вписан в Служба по вписванията под №1513/12.03.2008 г., Акт №63, Том II, н. дело 833, п. 15920.

II. Утвърждава пазарна оценка от м. октомври 2022 г. на имота Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед №380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв.м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г., определена в размер на 137 697 (сто тридесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и седем) лв.         

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв.46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед №380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г., при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 137 697 (сто тридесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и седем) лв.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:

44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник).

в) Документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

6. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

7. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

8. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в Ритуалната зала на Община Казанлък от 14:30 часа.

 

9. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търговете да се проведат на тридесет и петия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

IV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

V. За провеждане на търговете по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:       Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                        Даниела Колева – началник отдел ИУС

                        Детелина Карчева – ст. експерт ОСГП

                        Евгения Андонова – ст. експерт ОС

                        Емил Недялков – общински съветник

                        Юзеир Кенан – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и на интернет страницата на Общински съвет, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.