РЕШЕНИЕ
№840
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46


Относно: ОС_1997/10.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8 400 лв. без ДДС за продажба на земя  - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII, с площ 800 кв.м, находящ се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-В-2147-1#5/2022 год. от Светла Атанасова за закупуване на земя - частна общинска собственост. На основание Договор за учредено право на строеж и декларация по реда на чл.56 от ЗТСУ (отм.), заверена с №15/20.12.1994 г. от кмет на село Хаджидимитрово, заявителката е собственик на сграда, построена върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII с площ 800 кв. м в кв. 1 по ПУП на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост №373 от 05.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията–Казанлък с вх. рег. №10330/15.12.2006 г., Акт №173, т. Х, н. д. 6101, п. 15920.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 3784.00 лева, съгласно Удостоверение №7404065741/09.09.2022 година на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 8400.00 лева, без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС .

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

373/

2006 г.

Светла Атанасова

8 400.00

За жилищно строителство

УПИ VIII с площ 800 кв. м в квартал 1 село Хаджидимитрово

 

2. Определя пазарна цена от 8 400.00 (осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми) с площ 800 (осемстотин) кв. м в кв. 1 (първи) по ПУП на село Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №12/1987 г., при граници: УПИ Х, УПИ V-1, УПИ VII, улица, УПИ IХ.  

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Светла Атанасова с ЕГН:'''''от село Хаджидимитрово, община Казанлък, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Светла Атанасова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Светла Атанасова, адрес за кореспонденция: село Хаджидимитрово.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.