РЕШЕНИЕ
№848
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2065/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основание чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и чл.18, ал.1 от Наредба №26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко от населените места, въз основа на одобрена от Общински съвет - Казанлък план – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците  през 2023 г. са необходими средства в размер на  8 477 572 лв.

Извършването на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им на територията на град Казанлък и 19-те населени места се осъществява от Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ (ОП КДиПИС) с щатна численост от 162 служителя.

В предложения проект на план-сметка по чл.66 от ЗМДТ е предвидено увеличение на основната работна заплата на персонала с 10%.

Съгласно чл.24 от  НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци  натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО по сметката на РИОСВ могат да се разходват за „транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците“.

За да бъде работата на ОП КДиПИС ефективна и ефикасна е необходимо закупуването на нови съдове за смет, нови транспортни средства – сметосъбирач, челен товарач, три самосвала – 3,5т., 12т. и 18т., мини багер, електрическа триколка, два автомобила. Прогнозната стойност за закупуване им е 1 726 100 лева. 

За нуждите за чистотата Ви предлагам и закупване на прикачен инвентар за измиване на улици с прогнозна стойност от 35 000 лева.

Към 31.12.2022 година остатъкът от средства в сметката на РИОСВ по чл.64 от ЗУО ще е в прогнозен размер на 446 000 лева. За 2023 година Община Казанлък ще внесе за отчисления по чл.64 от ЗУО - 1 377 500 лева, които представляват  29 000 тона по 47,50 лв (50% от 95 лв./т). На основание чл.27, ал.3 от  НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г.

Община Казанлък е изпратила мотивирано искане до РИОСВ за заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО за 2022 година в размер на 50% или 47,50 лв. за тон, вместо 95 лв./т.

Във връзка с гореизложеното, средствата за транспортна техника могат да бъдат компенсирани от натрупаните по сметката на РИОСВ по чл.64 от ЗУО.

И през 2023 година се налага закупуването на съдове за събиране на отпадъци във връзка с голямата амортизация на такива в града и населените места. За да се изпълнят задълженията по разделно събиране на отпадъците в план-сметката за 2023 година се прилага закупуването на 2 броя големи контейнери за разделно събиране, които ще бъдат поставени на удобни места за гражданите, чиито средства също могат да бъдат компенсирани от натрупаните в РИОСВ, съгласно НАРЕДБАТА.

 

Планираните разходи в план-сметката по чл.66 от ЗМДТ са в размер на 8 477 572 лв., разпределени както следва:

I.  Компонент - Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 4 970 126 лв., както следва:

1.1. Закупуване на транспортни средства, съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника – 1 726 100 лева.

- Закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци – 436 400 лева, в т.ч:

- контейнери тип „Ракла“ 1 120 бр. – 371 500 лева;

- еднофамилни кофи, 200 бр. – 8 900 лева;

- контейнери, български 4 куб., 6 бр.- 11 520 лева;

- контейнери тип „лодка“ 6 куб., 5 бр. – 12 960 лева;

- контейнери тип „лодка“ 3 куб., 5 бр. – 11 520 лева;

- контейнери за разделно събиране – 2 бр. – 20 000 лева;

 

- Закупуване на транспортни средства – 1 254 700 лева:

- Сметосъбирач  18 тона – 260 000 лева;

- Багер челен товарач – 205 000 лева;

- Самосвал 18 тона с оборудване – 301 000 лева;

- Самосвал 12 това – 229 000 лева;

- Самосвал 3.5 тона – 135 500 лева;

- Мини багер с гумени вериги – 83 200 лева;

- Пътнически полутоварен автомобил (втора употреба) - 19 000 лева;

- Лекотоварен автомобил (втора употреба) – 18 000 лева;

- Електрическа триколка – 4 000 лева.

- Прикачен инвентар и др. съоръжения – 35 000 лева;

- Водоносна система за измиване на улици – 35 000 лева;

 

 

1.2 За осигуряване дейността Събиране и транспортиране на битови отпадъци” за 2023 година са планирани – 3 244 026 лева, в т.ч:

- Фонд работна заплата (120 щата) – 2 129 026 лева

- Издръжка, в т.ч. почистване на нерегламентирани сметища по населени места – 1 115 000 лева

 

II. Компонент - Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации: - за дейността са необходими 2 922 426 лева.

2.1 Дейност „Площадка за строителни отпадъци” - за осигуряване на дейността се планират 157 600 лева, в т.ч.

  • Фонд работна заплата (4 щата)  – 57 600  лева
  • Издръжка, в т.ч. услуга по трошене на инертни отпадъци  – 100 000 лева;

2.2 Обезпечения  по чл.60 от ЗУО –29 000 т. по  1,44 лв. -  41 760 лева;

2.3 Отчисления по чл.64 от ЗУО – 29 000 т. по 47,50 лв. (50%)  –1 377 500 лева,

2.4 Отчисления към оператор 29 000 т. по 40,41 лв. – 1 171 890 лева

2.5 Разширяване на площадка за компостиране – 140 000 лева.

Във връзка с увеличаване на обема на зелени отпадъци е неотложно разширяването на площадката за компостиране с поне четири компостни реда. Предлагам Ви за 2023 г. да бъде разширена със средства в размер на 140 000 лева, които могат да бъдат възстановени от натрупаните по чл.64 от ЗУО в сметната на РИОСВ.

2.6 Рекултивация на депо Черганово (биологична) – 33 676 лева – преходен обект от 2022 година;

 

III. Компонент - „Почистване на улични платна”

За осигуряване на дейността „Почистване на улични платна“ през 2023 година се планират 585 020 лева, в т.ч.:

- Фонд работна заплата (38 щата) – 550 020 лева;

- Издръжка – 35 000 лева.

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:

Община Казанлък за 2023 година не предвижда увеличаване на такса битови отпадъци като размера на таксата е определен с Решение №9 от 19.12.2019 година.

- Очаквани приходи от ФЛ и ЮЛ – 5 400 000:

- Очаквани други приходи – 3 077 572 лева, в т.ч.:

  • Очаквани приходи от РИОСВ, съгласно чл.24 от  НАРЕДБА №7 от 19.12.2019 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 1 720 100лева;
  • Очаквани приходи от РИОСВ за биологична рекултивация на депо Черганово – 31 212 лева;
  • Преходен остатък – прогнозно 678 563 лева
  • Дотация от други местни приходи на Община Казанлък – 647 697 лева;

При наличие на по-голям или по-малък преходен остатък предлагам да се намали или увеличи размера на дотацията от местни приходи.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.3, т.2 от Закона на местни данъци и такси и чл.18, ал.1 от Наредба №26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

1. Приема план-сметка на разходите за дейността по осигуряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, тяхното извозване, проучване, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците през 2023 г., в размер на 8 477 572 лева, съгласно Приложение №1.

2. Запазва размер на такса битови отпадъци за 2023 г., съгласно Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и Решение №9 от 19.12.2019г.на ОбС-Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.