РЕШЕНИЕ
№849
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2059/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост на части от улици, представляващи реална част с площ от 7010 кв.м. от УПИ VII-460, кв. 40, по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №1504 от 12.09.2022 година е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) в регулацията на село Дунавци, община Казанлък, като се заличават улична регулация между: осови точки: 134-133-132-131; осови точки: 128-129-130; осови точки: 135-146 и осови точки: 127-128-131-135-136 и квартали 41, 42, 44. Обединяват се отпадналите улици, имоти и части от тях в новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-460 в променен квартал 40.

Улиците са публична общинска собственост на основание чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.8, ал.3 от Закона за пътищата и чл. 205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС за тях не се съставя акт за общинска собственост.

Новообразуваният Урегулиран поземлен имот VIII-460 в квартал 40 по ПУП на село Дунавци, одобрен със Заповед №1504/12.09.2022 година на кмет на община Казанлък, е отреден “За стопанска дейност“ и няма предназначението на имот, публична общинска собственост.

Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, ал.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Обявява за частна общинска собственост следните части от улици (отразени в Скица №1602/21.11.2022 г. на отдел УППК) - осови точки: 134-133-132-131; осови точки: 128-129-130; осови точки: 135-146 и осови точки: 127-128-131-135-136 по предходен подробен устройствен план на село Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора,

представляващи реална част, с площ 7010(седем хиляди и десет) кв. м, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-460 (осми за четири шест нула),

отреден “За стопанска дейност“ с обща площ 81 996 кв. м в квартал 40 (четиридесет) по ПУП на село Дунавци, одобрен със Заповед №1504/12.09.2022 година на кмет на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.