РЕШЕНИЕ
№851
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47

Относно: ОС_2070/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху поземлени имоти - частна държавна собственост, находящи се в с. Копринка, всички с НТП "друг вид дървопроизводителна гора".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с инвестиционното намерение на Община Казанлък за реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка, Общински съвет Казанлък е приел Решение №779 от 29.09.2022 г. с което е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велоaлея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, като и Решение №743 от 28.07.2022 г., с което същия обект е включен в „Списък на общински обекти от първостепенно значение“. Проектното трасе на горепосочения обект започва на 20 м след разклонението с първокласен път I-6 и продължава на запад в прав участък до Т-образно кръстовище с път SZR1066. В участъка път SZR2070 се развива в равнинен до слабо хълмист терен. По посока на растящия километраж, велосипедната алея ще се изгради в ляво от оста, от южна страна на път SZR2070.

Поради липса на друга техническа възможност проектното трасе на реконструирания път с велосипедна алея се налага да премине и през поземлени имоти в горски територии, държавна частна собственост, в землището на с. Копринка, община Казанлък. Подробният устройствен план е отразен в КК и КР на с. Копринка, община Казанлък и са образувани следните поземлени имоти в горски територии с идентификатори:

 • 38563.155.536 с начин на трайно ползване (НТП) „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 818 кв.м.;
 • 38563.155.535 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 2473 кв.м.;
 • 38563.155.533 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 825 кв.м.;
 • 38563.155.531 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 752 кв.м.;
 • 38563.155.529 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 790 кв.м.;
 • 38563.155.527 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 732 кв.м.;
 • 38563.155.525 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 1065 кв.м.;
 • 38563.155.523 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 289 кв.м.;
 • 38563.155.521 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 591 кв.м.;
 • 38563.156.524 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 74 кв.м.;
 • 38563.157.526 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 400 кв.м.;
 • 38563.159.527 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 1597 кв.м.;
 • 38563.159.528 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 997 кв.м.;
 • 38563.159.529 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 136 кв.м.;
 • 38563.159.530 с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ, площ 634 кв.м.

За да бъде възможно реализирането на обекта, новообразуваните имоти в горски територии, през които преминава новото трасе на пътя, трябва да преминат в собственост на Община Казанлък.

Засегнатите имоти са частна държавна собственост, а съгласно чл.21, ал.6 от Закона за общинската собственост „Имоти - собственост на държавата, не могат да бъдат отчуждавани принудително за общински нужди. Когато за нуждите на обектите по ал.1 се засягат имоти - частна държавна собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общината по реда на Закона за държавната собственост.“

Съгласно чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) „Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост в полза на общини за се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията. Исканията за безвъзмездно прехвърляне по ал.1 се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище.“

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, една от формите на които е придобиването по безвъзмезден начин на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.54 от ЗДС, чл.4, ал.1, т.2 и чл.7 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за придобиване правото на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата в полза на Община Казанлък на имоти – частна държавна собственост, както следва:

 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.536 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет три шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 818 (осемстотин и осемнадесет) кв. м, Адрес: с. Копринка,

местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване (НТП) „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.155.534, 38563.21.113, 38563.159.519, 38563.21.114; Предишен идентификатор: 38563.155.6; Номер по предходен план: 155006; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.2 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.535 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет три пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 2473 (две хиляди четиристотин седемдесет и три) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.21.114, 38563.21.113, 38563.155.534, 38563.155.532, 38563.155.533, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.155.6; Номер по предходен план: 155006; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.3 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.533 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет три три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 825 (осемстотин двадесет и пет) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.535, 38563.155.534, 38563.155.532, 38563.155.530, 38563.155.531; Предишен идентификатор: 38563.155.20; Номер по предходен план: 155020;  държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.4 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.531 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет три едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 752 (седемстотин петдесет и два) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.533, 38563.155.532, 38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.529; Предишен идентификатор: 38563.155.19; Номер по предходен план: 155019; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.5 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.529 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет две девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 790 (седемстотин и деветдесет) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.531, 38563.155.530, 38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.527; Предишен идентификатор: 38563.155.18; Номер по предходен план: 155018; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.6 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.527 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.519, 38563.155.529, 38563.155.528, 38563.155.526, 38563.155.524, 38563.155.525; Предишен идентификатор: 38563.155.17; Номер по предходен план: 155017; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.7 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.525 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет две пет)  по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 1065 (хиляда шестдесет и пет) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията:

Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.527, 38563.155.519, 38563.155.526, 38563.155.524, 38563.155.522, 38563.155.523; Предишен идентификатор: 38563.155.16; Номер по предходен план: 155016; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.8 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.523 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет две три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 289 (двеста осемдесет и девет) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.155.525, 38563.159.519, 38563.155.524, 38563.155.522, 38563.155.520, 38563.155.521; Предишен идентификатор: 38563.155.14; Номер по предходен план: 155014; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.9 Поземлен имот с идентификатор 38563.155.521 (три осем пет шест три точка едно пет пет точка пет две едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 591 (петстотин деветдесет и един) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.155.523, 38563.159.519, 38563.155.522, 38563.155.520, 38563.155.519; Предишен идентификатор: 38563.155.15; Номер по предходен план: 155015;  държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.10 Поземлен имот с идентификатор 38563.156.524 (три осем пет шест три точка едно пет шест точка пет две четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 74 (седемдесет и четири) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.20.380, 38563.28.101, 38563.20.379, 38563.156.523, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.156.1; Номер по предходен план: 156001; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.11 Поземлен имот с идентификатор 38563.157.526 (три осем пет шест три точка едно пет седем точка пет две шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 400 (четиристотин) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.531, 38563.159.533, 38563.157.527, 38563.157.524, 38563.157.525, 38563.28.101, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.157.1; Номер по предходен план: 157001; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.12 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.527 (три осем пет шест три точка едно пет девет точка пет две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) кв. м, Адрес: с. Копринка, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.10, 38563.159.526, 38563.159.533, 38563.159.531, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна собственост, собственост на МЗГ-ДЛ;

 

1.13 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.528 (три осем пет шест три точка едно пет девет точка пет две осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. м, Адрес: с. Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.526, 38563.159.2, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна собственост;

 

1.14 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.529 (три осем пет шест три точка едно пет девет точка пет две девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 136 (сто тридесет и шест) кв. м, Адрес: с. Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.159.526, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна собственост;

 

1.15 Поземлен имот с идентификатор 38563.159.530 (три осем пет шест три точка едно пет девет точка пет три нула) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/ 22.12.2017г. на ИД на АГКК, с площ 634 (шестстотин тридесет и четири) кв. м, Адрес: с. Копринка, Трайно предназначение на територията: Горска, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, при граници: 38563.35.8, 38563.159.526, 38563.159.519; Предишен идентификатор: 38563.159.1; Номер по предходен план: 159001; държавна частна собственост;

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.