РЕШЕНИЕ
№853
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2072/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “Общият устройствен план на община Казанлък е одобрен от Общинския съвет с Решение №579 от 26.10.2017г. По искане от заинтересовани лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУПО, Общински съвет-Казанлък със свои решения е одобрил редица изменения на ОУП на общината.

През м. март и през м. септември 2022 г., със свои Решения №641/31.03.2022 г. и №787/29.09.2022 г., общински съвет- Казанлък е разрешил изработването на проекти за изменение на ОУП на общината. С разрешенията са одобрени заданията, съставени от заинтересуваните лица. Допуснато е да се извърши едновременно и изработване на Подробен устройствен план или изменение на действащия ПУП за всеки имот, като изменението на ПУП ще се одобри след одобряване изменението на ОУП

В съответствие с издадените Решения на общински съвет, в община Казанлък постъпиха следните заявления за одобряване на проекти за изменение на ОУП на общината,  както следва:

1. Заявление с вх. №194-В-1636-1#3/09.11.2022 г. от Видка Генчева, собственик на  ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда.

2. Заявление с вх. №194-И-2091-2#2/28.10.2022 г. от Иван Колев, собственик на ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда.

3. Заявление с вх. №194-А-1103-1#1/10.10.2022 г. от Ана Божкова, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствения режим за този имот, който се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/.

4. Заявление с  вх. №194-М-9128-1#1/10.10.2022 г. от Митко Кадиев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствения режим за този имот, който се промени от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/.

5. Заявление с вх. №168-543-8/01.09.2022 г. от Неждет Яшар -  управител на „Трон“ ЕООД, собственик на имоти в землището на с. Копринка, общ. Казанлък с идентификатори:

38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14,

38563.47.1, 38563.47.02, 38563.48.1, 38563.49.04, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12,

38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1,

38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16,

38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.02, 38563.51.5,

38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23,

38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5,

38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9,

38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4,

38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38,

38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3,

38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20,

38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9,

38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1,

38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.08, 38563.62.09, 38563.62.10,

38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.01, 38563.63.10,

38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.01, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28,

38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33,  38563.65.6,   38563.124.20, 38563.124.23,

38563.124.24,  38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31,

38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38,

38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2,

38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.04, 38563.51.27,

38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5,

38563.64.12,     38563.64.19,    38563.64.26,    38563.64.29, като се предвиди възможност

за  промяна на земеделската земя в тази територия в  Предимно- производствена зона

/Пп/ вкл. и промяна на статута на урбанизираните територии водни площи, с НТП:

Рибарник, в Предимно- производствена зона /Пп/.

 

6. Заявление с  вх. №194С-279-1#2/16.11.2022 г. от Стойка Адамова, Александър Адамов и „Адамс“ ООД, представлявано от Явор Адамов, собственици на  ПИ с идентификатор 35167.502.6152 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ XI-6152 в кв.244, като се предвиди възможност за промяна на характера на застрояването от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, с височина до 10 м.

 

В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ, е проведено обществено обсъждане на постъпилите проекти за частично изменение на ОУП на община Казанлък. Обявата е публикувана на официалния сайт на община Казанлък, на таблото за съобщения в Центъра за информация и услуги на граждани и във в-к „Искра“. Материалите са били достъпни за разглеждане в деловодството на общината. Обявен е бил и начинът за подаване на писмени предложения, становища или възражения.

В периода на обявяване на проекта, не са постъпили писмени жалби или възражения по представените проекти за изменение на ОУП на общината.

Инвестиционните намерения са съгласувани с РИОСВ-Стара Загора. Преценките, обективирани в съгласувателните писма са, че за реализация на инвестиционните предложения не е необходимо да се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони.

В съответствие с изискването на чл.24, ал.1 от Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектът съдържа текстови и графичен материал за всеки имот или група от имоти: обяснителна записка и чертеж.

На основание чл.127, ал.3 от ЗУТ, проектът за изменение на ОУП на община Казанлък е приет от ОЕСУТ с Протокол №21 от 08.12.2022 г.

На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на Кмета на общината.”

В хода на дебата председателстващият подложи на гласуване предложението от общинският

съветник Моника Динева а именно: „Точка II и Точка III  от проекта за решение, касаещи Заявление с вх. №168-7500-2#5/10.10.2022 г. от „Тракия Екоенерджи“ относно ПИ с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, да се обособи като самостоятелно решение .“, което се прие от съветниците.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл.99, т.1 и с Решение №641/31.03.2022 г. и Решение №787/29.09.2022 г. на ОбС-Казанлък за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО,

 

Р Е Ш И:

 

I. Одобрява изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък за следните имоти, посочени по- долу:

1. ПИ с идентификатор 62983.55.3 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък, собственост Видка  Генчева, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя „нива“ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

2. ПИ с идентификатор 27499.172.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, собственост на Иван Колев, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделската земя „нива“  в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/ с цел изграждане на жилищна сграда. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

3. ПИ с идентификатор 38563.11.20 по КККР на с. Копринка, общ .Казанлък, собственост на Ана Божкова, като се променя устройствения режим за ПИ от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

4. ПИ с идентификатор 38563.11.17 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, собственост на Митко Кадиев, като се променя устройствения режим за ПИ от зона за предимно-производствени дейности, разновидност 1 /Пп1/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

5. ПИ в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, собственост на  Неждет Яшар - управител на „Трон“ ЕООД, с идентификатори:

38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.02, 38563.48.1, 38563.49.04, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.02, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.08, 38563.62.09, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.01, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.01, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24,  38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.04, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5,     38563.64.12, 38563.64.19, 38563.64.26, 38563.64.29, като се променя устройствения режим на ПИ от земеделска земя в Предимно-производствена зона /Пп/, вкл. и промяна на статута на урбанизираните територии водни площи, с НТП: Рибарник, в Предимно-производствена зона /Пп/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 15м.

6. ПИ с идентификатор 35167.502.6152 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ XI-6152 в кв.244, собственост на Стойка Адамова, Александър Адамов и „Адамс“ ООД, представлявано от Явор Адамов, като се променя характера на застрояването от жилищно малкоетажно /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,0; минимална озеленена площ- 30%.  Височина -max. 10м.

Всички разходи по актуализацията и поддръжката  на ОУП на общината и подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имоти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

Изменението на Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването му на основание чл.127, ал.12 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ в "Държавен вестник" от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Видка Генчева, с адрес: гр. Пловдив;

Иван Колев,  с адрес: гр. Казанлък;

Ана Божкова, с адрес: с.  Копринка;

Митко Кадиев,  с адрес: с.  Копринка;

Неждет Яшар- „Трон“ ЕООД с адрес:  с.  Дунавци;

Стойка Адамова, с адрес: гр. Казанлък, Александър Адамов и „Адамс“ ООД-Явор Павлов Адамов.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.