РЕШЕНИЕ
№855
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2066/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за закупуване на реална част от Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5553 с проекта площ 17 кв. м, попадаща в улица "Александър Стамболийски", гр. Казанлък, предвидена за отчуждаване, съобразно ПУП, одобрен със Заповед №925/13.06.2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №925/13.06.2022 г. е одобрено изменение на План за улична регулация на част от улица „Александър Стамболийски“ в град Казанлък и изменение на План за регулация на част от кв. 250 в град Казанлък за Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-5514. Част от имота, собственост на Симона Хаджиева и Христо Хаджиев, съгласно Нотариален акт №56, т. 1, дв. вх. рег. №93, д. 56/2020 г., попада в улична регулация. За отразяване на одобрения  план е издадена Скица-проект №15-460539-29.04.2022 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастралната карта за ПИ 35167.502.5514, при което са образувани: Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5553 с проектна площ 17 кв. м и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5552 с проектна площ 340 кв. м. Съгласно §22, ал.1, т.1, б.“в“ от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията(ЗУТ) плана за регулация се счита за приложен с изплащане на обезщетенията по отчуждителните производства.

В чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е дадена възможност да не бъде провеждана процедура по принудително отчуждаване, ако общината придобие в собственост предвидения за отчуждаване имот. В Общинска администрация е постъпило предложение от Симона Хаджиева и Христо Хаджиев, Община Казанлък да закупи частта от имота им, предвидена за разширение на улицата. Предложили са  цена от 4 250.00 лева, включваща цената на земята и извършените подобрения в имота.

Данъчната оценка на земя с площ 17 кв. м от ПИ с идентификатор 35167.502.5514 е 306.00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404067389 2022 г. на дирекция МП. Изготвената пазарна оценка, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е на стойност 4 200 лева, но процедурата по принудително отчуждаване, подробно описана в глава трета на ЗОС, води до допълнителни разходи на общината, поради законовите изискванията за публикуване на обявлението за отчуждаване, както и до възможност за обжалване на оценката.

В бюджета на Община Казанлък за 2022 година е заложен разход за изплащане на обезщетението при отчуждаване на имот за улица „Александър Стамболийски“ в град Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.4, чл.34, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.4, чл.5, ал.1, т.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, във връзка със Заповед №925/13.06.2022 г. на кмет на Община Казанлък за одобряване на Проект за изменение на ПУП на част от кв. 250 в град Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да придобие право на собственост, чрез покупка на Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5553 по Скица-проект №15-460539-29.04.2022 г. за изменение за Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5514 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, с проектна площ 17 (седемнадесет) кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници: ПИ с идентификатори 35167.502.9038, 35167.502.9174, 35167.502.5552, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5514 по КККР на град Казанлък, адрес: град Казанлък, ул. „Ил. Макариополски“ №27, на предложената от собствениците, Симона Хаджиева и Христо Хаджиев, цена от 4250.00 (четири  хиляди двеста и петдесет) лева.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Симона Хаджиева и Христо Хаджиев, за покупко-продажба на имота по т. 1. Всички данъци, такси и разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Симона и Христо Хаджиеви, град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.