РЕШЕНИЕ
№856
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2067/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 50 450 лв. без ДДС за продажба на земя общинска собственост на собственик на построена върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1545, с площ 753 кв. м , находящ се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Д-639-1/14.10.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на построена върху нея жилищна сграда. Заявителят Димитър Иванов е собственик жилищна сграда, съгласно Нотариален акт №199, т.1, Дело №301 от 28.02.1990 г., Нотариален акт №43, т. 7, Дело №2282 от 13.08.1996 г. и Нотариален акт №32, т. 5, Дело №756 от 25.08.2021 г., построена върху ПИ с идентификатор 35167.505.1545 с площ 753 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес: гр. Казанлък, ул. „Тъжа“ №30. По ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №434/2006 г. на ОбС-Казанлък и ПУП-ПР, одобрен със Заповед №654/22.07.2009 г. на кмета на община Казанлък, за имота е отреден УПИ ХIII-1545, кв. 81 на гр. Казанлък, с площ 753 кв. м. 

За имота е съставен АЧОС №3703/13.05.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №3005/21.05.2019 г., вх. №3006, Акт №46, т. 11, н. дело 2166.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на физически или юридически лица за придобиване на земя от собствениците на сгради, построени върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от ЗОС и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка е 11 897,40 лв., съгласно Удостоверение №7404067111/18.11.2022 г. на дирекция „Местни приходи”.

Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-Д-639-1#5/ 07.12.2022 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  50 450 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3703/ 13.05.2019 г.

Димитър Иванов

50 450,00

Отстъпено право на строеж

ПИ с идентификатор 35167.505.1545 по КККР на гр. Казанлък

 

2. Определя пазарна цена в размер на 50 450,00 (петдесет хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 753 (седемстотин петдесет и три) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1545 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно пет четири пет) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес: гр. Казанлък, ул. „Тъжа“ №30; граници: Поземлени имоти с идентификатор – 35167.505.1541; 35167.505.1539; 35167.505.1538; 35167.505.1537; 35167.505.1536; 35167.505.104; 35167.505.1128; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По ПУП-ПЗ, одобрен с Решение №434/2006 г. на ОбС-Казанлък и ПУП-ПР, одобрен със Заповед №654/22.07.2009 г. на кмета на община Казанлък, за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-1545 (тринадесети за хиляда петстотин четиридесет и пети), кв.81 (осемдесет и първи) на гр. Казанлък, с площ 753 (седемстотин петдесет и трети) кв. м, при граници: североизток – УПИ XIII-1545, югоизток – УПИ VII-1537 и УПИ IX-1538, югозапад – УПИ ХII-1541 и северозапад -  тупик и УПИ III „За ЖС“.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.2 в срока на валидност на пазарната оценка със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Димитър Иванов, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.