РЕШЕНИЕ
№857
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2068/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на "Пристройка със застроена площ 75,90 кв.м и надстройка със застроена площ 152,15 кв.м", частна общинска собственост, върху УПИ IV - 445 с площ 610 кв.м в кв.42 на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък  и определяне на пазарна цена в размер на 4 560 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпила Декларация с вх. №94-Ю-68-1#6/ 04.10.2022 г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Пристройка със застроена площ 75,90 кв. м и надстройка със застроена площ 152,15 кв. м.“ Декларацията е подадена от Юлиян Тодоров, притежаващ жилищна сграда, съгласно Нотариален акт №146 т. 27, Дело №6669/30.12.1993 г., построена при условията на отстъпено право на строеж, върху земя, общинска собственост, представляваща УПИ IV-445 с площ 610 кв. м в кв. 42 на с. Хаджи Димитрово по действащ ПУП, одобрен със Заповед №12/1987 г.

За земята е съставен АЧОС №4256/ 24.11.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №7686, вх. №7687/01.12.2022 г., Акт №103 т. 26, н. д. 5454. Към заявлението са приложени копия на Скица №1355/30.09.2021 г. с виза на гл. архитект на Община Казанлък и Инвестиционен проект, одобрен на 15.08.2022 г. от гл. архитект на Община Казанлък.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.52, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, допълнително право на надстрояване и пристрояване на сграда се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на одобрен проект със заповед на кмета. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет.

Данъчната оценка на правото на строеж на „Пристройка със застроена площ 75,90 кв. м и надстройка със застроена площ 152,15 кв. м“ е 3554,80 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404066172/ 03.10.2022 г. на дирекция МП. За правото на строеж е изготвена Пазарна оценка с вх. №94-Ю-68-1#7/ 2022 г. в размер на 4 560,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9,  чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4256 от 24.11.2022 г.

 

Юлиян

Тодоров

 

4 560,00

 

Допълнително право на строеж

„Пристройка със ЗП 75,90 кв. м и надстройка със ЗП 152,15 кв. м“ върху УПИ IV-445, кв. 42, с. Хаджи Димитрово

2. Определя пазарна цена в размер на 4 560,00 (четири хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС за учредяване на допълнително право на строеж в полза на Юлиян Тодоров за построяване, съгласно Скица №1355/30.09.2021 г. с виза на гл. архитект на Община Казанлък и Инвестиционен проект, одобрен на 15.08.2022 г. от гл. архитект на Община Казанлък на „Пристройка със застроена площ 75,90 (седемдесет и пет цяло и деветдесет) кв. м и надстройка със застроена площ 152,15 (сто петдесет и две цяло и петнадесет) кв. м.“, върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-445 (четвърти за четиристотин четиридесет и пети) с площ 610 (шестстотин и десет) кв.м в кв.42 (четиридесет и втори) на с. Хаджи Димитрово по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №12/ 1987 г. при граници: север – улица; изток – УПИ V-446; юг – УПИ VI-447 и запад УПИ III-444.

 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на допълнително право на строеж по т. 2 от настоящото решение, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Юлиян Тодоров, с адрес: с. Хаджи Димитрово.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.