РЕШЕНИЕ
№ 862
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2060/07.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4230 лв. за прехвърляне собствеността на имот - частна общинска собственост Незастроена земя с площ 282 кв. м в УПИ XIII-406,487 в кв. 35 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Галина Калинкова за доброволно прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №1216/02.08.2022 година на кмет на община Казанлък, относно Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-406, 487 с обща площ 1302 кв. м в кв. 35 в село Голямо Дряново. Съгласно представения нотариален акт - №196, т. 10, д. 2063, дв. вх. №2998/28.04.2014 г., заявителката е собственик на имоти с пл. №487 с площ 520 кв. м и пл. №406 с площ 500 кв. м по кадастрален план на село Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на ИД на АГКК. Със Заповед №1216/02.08.2022 година е одобрено изменение на подробен устройствен план, при което описаните имоти и придаваема към тях общинска земя с площ 282 кв. м, са включени в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-406, 487 с обща площ 1302 кв. м в кв. 35. За общинската земя е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4224 от 10.11.2022 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №7241/14.11.2022 г., акт 191, т. 24, н. д. 5123.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 647.70 лева, по Удостоверение за ДО №7404066772/03.11.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 4230.00 лева.   

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4224/ 2022г.

Галина

Калинкова

4230.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 282 кв. м от УПИ ХIII-406, 487 в  кв. 35 по ПУП на село Голямо Дряново.

 

2. Определя пазарна цена от 4230.00 (четири хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 282 (двеста осемдесет и два) кв. м, при граници: имоти пл. 487 и пл. №406; УПИ Х-471, 481;  улица; УПИVIII-486, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ХIII-406, 487 (тринадесет за четиристотин и шест и четиристотин осемдесет и седем) с обща площ 1302 (хиляда триста и два) кв. м в кв. 35 (тридесет и пети) в село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, по ПУП, одобрен със Заповед №1216/02.08.2022 година, и граници:  УПИ ХI-473, 480; УПИ Х-471, 481; улица;  УПИVIII-486.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на оценката, да сключи договор с Галина Калинкова от село Габарево, община Павел баня, област Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Галина Калинкова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Галина Калинкова, адрес за кореспонденция: село Габарево.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.