РЕШЕНИЕ
№ 863
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 47


Относно: ОС_2069/09.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 38563.31.337 с площ от 388 кв.м по КККР на с. Копринка, находящ се в землище на с. Копринка, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 4 270 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, прието с Решение №556/25.11.2021 г., изм. с Решение №716/30.06.2022 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г. е включен:

Под номер 15: Поземлен имот с идентификатор 38563.31.337 (три осем пет шест три точка три едно точка три три седем) с площ 388 (триста осемдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: село Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 38563.31.72, 38563.31.338, 38563.31.25, 38563.31.3, 38563.152.4, 38563.152.3. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000337.

За имота е изготвена данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

ПИ с идентификатор 38563.31.337 с площ 388 кв. м.

с. Копринка, общ. Казанлък

43,70

4270

300

 

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет -Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 38563.31.337 (три осем пет шест три точка три едно точка три три седем) с площ 388 (триста осемдесет и осем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, Адрес на поземления имот: село Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 38563.31.72, 38563.31.338, 38563.31.25, 38563.31.3, 38563.152.4, 38563.152.3. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000337.

Начална тръжна цена: 4 270 (четири хиляди двеста и седемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 23/12/2022 г.