РЕШЕНИЕ
№ 887
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2154/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на Проект "Грижа в дома в община Казанлък", финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е конкретен бенефициент по проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“ по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 с Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът е на стойност 970 896,60 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 03.02.2023 г.

Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, както и осигуряване на психологическа подкрепа на минимум 180 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ определя услугата „Грижа в дома“ като Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация на предприятие, на което е възложено предоставяне на УОИИ.

Безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Грижа в дома“ представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт (актове) за възлагане. Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ: задължения за обществена услуга; продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; размер на таксата; др.

Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) следва да определи по какъв ред и кое звено на Общината ще предоставя патронажната грижа.

 

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на социални и интегрирани здравно-социални грижи по проекта. Проект „Грижа в дома в община Казанлък“ обезпечава услугата за период от 12 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши социални и интегрирани здравно-социални грижи по проекта, финансирани от ПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Грижа в дома в община Казанлък“ в размер на 907 380,00 лв. представлява компенсация за УОИИ. Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки, обучения, работно облекло, консумативи и материали, командировъчни разходи, трудова медицина за персонала в услугата, и др. във връзка с предоставянето на грижи в дома. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ. 

Съгласно Решение №385/25.03.2021 г. на Общински съвет – гр. Казанлък, услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) се предоставяше от Домашен социален патронаж, гр. Казанлък от 01.05.2021 г. – 01.05.2022 г. в изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Съгласно Решение № 661/28.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Казанлък, услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) се предоставяше от Домашен социален патронаж, гр. Казанлък от 02.05.2022 г. – 02.11.2022 г. в изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Домашен социален патронаж, гр. Казанлък притежава необходимия опит, ресурси и квалифициран персонал, както и познава нормативните изисквания за осъществяване на този тип социална услуга.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес,

  

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да предоставя услугата „Грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез Домашен социален патронаж, гр. Казанлък в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед за възлагане) в съответствие с чл. 4 от Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.12.2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

3. Услугата „Грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца – срокът на предоставяне на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.