РЕШЕНИЕ
№ 891
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2151/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план и план схема на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Фотоволтаична централа", разположена в УПИ XVII-383, кв. 36 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 22633.60.341 с НТП "Пасище", общинска собственост по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-М-2155-6/23.12.2022 г. от Мария Пенева, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план схема на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Фотоволтаична централа“, разположена в УПИ XVII-383, кв. 36 по плана на с. Долна Изворово и с граници: север – улица; юг - УПИ I-за озеленяване и детски площадки; изток – УПИ XVI-348, запад – улица.

Приложена е скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от ТНН на ТП 3 Долно Изворово, КЛ/ВЛ „Енина“, подстанция „Хидравлика“ разположено в поземлен имот с идентификатор 22633.60.341 по КККР на с. Долно Изворово.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение извън урбанизираната територия  е 18,63 м. и сервитутна зона  с площ 75,00 кв.м. (по 2 м от ляво и дясно на оста на трасето), подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение в урбанизираната територия  е 67,23 м. и сервитутна зона  с площ 141,00 кв.м. (1.5 м от едната страна и 0.6 м при по близката страна до границите на поземлените имоти).

Предложеното трасе на електропровода преминава през поземлен имот с идентификатор 22633.60.341 (проектна дължина е 18,63 м.) с НТП „Пасище“- общинска собственост по КККР на с. Долно Изворово, одобрен със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък и УПИ I-за озеленяване и детски площадки, кв. 36 (проектна дължина е 67,23 м.) по плана на с. Долно Изворово, община Казанлък.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ решение на Общински съвет за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общ. съветници.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 25, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 и т. 5, ал.5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план схема на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Фотоволтаична централа“, разположена в УПИ XVII-383, кв. 36 по плана на с. Долнo Изворово, с граници: север – улица; юг - УПИ I-за озеленяване и детски площадки; изток – УПИ XVI-348, запад – улица.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 22633.60.341 с НТП „Пасище“, общинска собственост (с  площ на сервитута 75,00 кв. м) по КККР на с. Долно Изворово, одобрен със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мария Пенева, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.