РЕШЕНИЕ
№ 896
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2168/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, в частта на Приложение № 8.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е входирана молба с вх. № 94-Н-305-1/01.11.2022 г. от Николай Янков, таксиметров шофьор извършващ таксиметрова дейност за собствена сметка към превозвач „Джипи-Н“ЕООД от името на таксиметровите шофьори, работещи на територията на община Казанлък с предложение за актуализация на списък на таксиметровите местостоянки в гр. Казанлък - /Приложени №1/. Предложението е продиктувано от настъпилите промени в инфраструктурата и организацията на движението в града, въвеждането на удобен и редовен вътрешноградски транспорт, както и от търсенето на удобна таксиметрова услуга от страна на гражданите. Съгласно чл. 47. от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници /ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г./:

(1) „Общинският съвет определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 9 от 2021 г. , в сила от 2.02.2021 г.) Определените стоянки по ал. 1 могат да се ползват от всички регистрирани търговци, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2021 г. , в сила от 2.02.2021 г.) Регистрираните търговци могат да дават предложения по ал. 1

Предложението се състои в следното:

- Да се премахнат таксиметровите местостоянки на ул. „Войнишка“, на бул.“23 ПШП“ – до асансьорен сервиз, на ул. „Стара планина“ –до училище „Н. Вапцаров“ ;

- Да се намали броя на местата за спиране и престой на следните местостоянки: - ул. „Л. Кабакчиев“ –до Културен дом Арсенал от 5 на 3 броя; на бул. „ Княз А. Батенберг“ –спирка „Махалата“- от 4 на 2 броя; ул. „Кремона“ – от 4 на 3 броя; ул. „Бачо Киро“ –северно от Билла – от 4 на 2 броя;

- Да се увеличи броя на местата за спиране и престой на следните местостоянки: - ул. „Й.Стателов“ – до Универмага – от 6 на 12 броя /при техническа възможност/;

Предложението на таксиметровите шофьори бе разгледано на заседание на Комисията по безопасност на движението по пътищата в гр. Казанлък на 20.12.2022 г. Комисията даде съгласие за актуализиране списъка на таксиметровите стоянки на територията на гр. Казанлък –Протокол № 26 /Приложение №2/.

Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Постигане на добра организация на извършване на таксиметрова дейност на територията на града, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 за извършване на таксиметрова дейност, по-добро обслужване на гражданите.

Финансови и други средства, необходими  за изменението и допълнението на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от изменение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

Очаквани резултати – по-добра организация на таксиметровата дейност на територията на община Казанлък с оглед обслужване на клиентския поток, в т.ч. изчакването му на подходящи и регламентирани места, които не се конкурират със спирките на градския транспорт.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 09.01.2023 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА и чл.47, ал.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници /ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г./, във вр. с чл.6е, ал.1 и ал.2 от Наредба № 30 на ОбС-Казанлък за движението на превозните средства на територията на община Казанлък,

  

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 на ОбС-Казанлък за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, както следва:

§1. Изменя Приложение № 8 към чл. 6е, ал.1:

 

 

Приложение № 8

 

СПИСЪК на таксиметрови стоянки на територията на гр. Казанлък

 

Място на местостоянка

 

 

 

Брой автомобили

1

ул. „ Й. Стателов“  - до хотел „ Казанлък“

8 бр.

2

ул. „ Й. Стателов“  - Универмага

8бр.

3

ул. „ Славянска“

8 бр.

4

ул. „ Л. Кабакчиев“ до Културен дом „ Арсенал“

3 бр.

5

ул. „ Скобелев“ до ДКЦ Поликлиника

4 бр.

6

бул. „ Кн. Ал. Батенберг“ – южно от Пазара

6 бр.

7

бул. „ Кн. Ал. Батенберг“ – спирка Махалата

2 бр.

8

ул. „ Кремона“ – жк Изток, бл. 20

3 бр.

9

ул. „ Бачо Киро“ северно от Билла

2 бр.

10

ул. „ Ген. Радецки“ – западно от МБАЛ

3 бр.

11

ул. „ Пушкин“ южно от Пазара – Абаята

4 бр.

12

ул. „ Софроний Врачански“ – до жп гара Казанлък

7 бр.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.