РЕШЕНИЕ
№ 899
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2178/10.02.2023 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2022 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2023 г.


Мотиви: Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" докладва пред Общински съвет: „Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992 г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата.

„ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ 2022“ се проведоха в нормална присъствена обстановка! Отличихме 53-тия носител на наградата за къс хумористичен разказ на в. „Стършел“ и фондация „Чудомир“ и наградихме тримата лауреати – 51-вия, 52-рия и 53-тия носител на най-старата литературна награда в България за хумористичен разказ. Проведохме 29 събития в календара на празниците, като имахме и една изнесена  изложба, „Мара Чорбаджийска - избрано“ – оригинали гостуваха на ХГ „Н. Павлович“ – Свищов.  Представихме книги, изложби и творчески работилници. Сключен бе договор за спонсорство за преиздаване на Събраните произведения на Чудомир и Фондацията получи безвъзмездно 790 комплекта от литературните творби.

На основание чл. 14 от Устава на фондация „Чудомир“ и като председател на фондацията, предлагам на вниманието на общинските съветници Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г., Отчета за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2022 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.“

В хода на дебата вносителят направи корекция в проекта за решение, съгласно представения Разчет за 2023 г. на община Казанлък, както следва: „В т. I, Подточка 1.2. Субсидията от община Казанлък в размер на 25 000 лв., да стане 20 000 лв. и 1.1. Собствените приходи в размер на 48 000  лева, да се чете 53 000 лв.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.14 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.1, т.14, т.15, т.16 и т.22, чл.23, ал.12 и ал.13, чл.33 от Устава на фондация „Чудомир“,

Р Е Ш И:

I. Приема Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г.

II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2022 г.

III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2023 г. в размер на 83 000 лева, разпределен както следва:

1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.  – 83 000 лева.

1.1. Собствени приходи в размер на 53 000  лева;

1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 20 000 лева;

1.3. Дарения – 10 000 лева.
 

2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2023 г. в размер на 83 000 лева.

2.1. Разходи за провеждане на празниците      

- Театрални постановки                                       11 000 лв.

- Концерти                                                               6 400 лв.

- Изложби, представяне на книги                         2 400 лв.

- Детски и поетични конкурси                           12 200 лв.

- Научна конференция                                           5 000 лв.

- Други разходи за събития                                   5 500 лв.

2.2. Разходи за дейността                                       3 000 лв.

2.3. Разходи за минали периоди                         37 500 лв.

 

IV. Приема Програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2023 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Борис Петков Кърчев - Председател на Управителния съвет на Фондация „Чудомир”.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.