РЕШЕНИЕ
№ 900
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

(Изм. с Решение №927/21.03.2023 г.)


Относно: ОС_2188/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка възложи обществения превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък чрез Договор № Д07-10/30.01.2023 и Д07-11/30.01.2023 г.  за обществен превоз на пътници на превозвача „Балканинвест“ ЕООД и чрез Договори Д07-12/30.01.2023 г. и Д07-13/30.01.2023 г. на превозвача „ ДЕТЕЛИНА–ДРИТА“ ЕООД.  С писма, входирани в Община Казанлък от: Управителят на „Балканинвест“ ЕООД – входящ №68-02-7/09.02.2023 г. и Управителят на „ДЕТЕЛИНА – ДРИТА“ ЕООД – входящ № 24-11-2#2/07.02.2023 г.,  са направени искания в съотв. с чл. 9, ал.2 от самите договори за промяна на маршрутните разписания /МР/, насочени към подобряване качеството на услугата и/или като отпаднат ненужни нейни части.

Превозвачите поддържат, че е нужна актуализация на маршрутните разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък, която има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на територията на община Казанлък, постигане на по-добър синхрон и достъпност.

Необходимостта от актуализация на маршрутните разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък е продиктувана и от направени разчети за изминали периоди.

Извършени са проучвания за необходимостта от обществен транспорт при придвижването до/от работните места, учебните заведения и др.

В резултат на проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

- по-голямата част от пътниците се запазват като клиенти за един продължителен период, като дори се наблюдава покачване на пътникопотока през последните месеци;

- предложената промяна в маршрутните разписания по междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък дава възможност да се обхванат пътници, работещи на смени с различна продължителност на работното време;

- промените в маршрутни разписания – Приложение от № 1 до № 18, се осъществяват и на база запитвания от граждани за определени курсове по различни линии в определени часове, както и от кметовете на съответни населени места, които преследват целта за максимално широка възможност за транспортна свързаност на гражданите с общинския център.

В изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед № 1511/13.09.2022г. на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление-Ст.Загора и браншовата организация. След разглеждане на предложения проект за промяна на маршрутните разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък комисията е изготвила протокол от проведеното заседание.

Видно от протокола на комисията и изложеното становище на превозвачите и кметовете на населени места, участвали в разглеждането на докладваната промяна на маршрутните разписания, тя се налага предимно защото те не отговарят на текущата нужда на крайния получател на услугата от общ икономически интерес по обществен превоз на пътници, а именно – гражданите на общината. Към момента разписанията не съответстват на графика на учениците в заведенията за обучение, както и на графика работещите по смени в предприятията на територията на общинския център, а в някои случаи и не осигуряват възможност за прибиране до съответното населено място на лицата от чувствителни социални групи като пенсионерите и инвалидите. Това означава, че голяма част от потребителите на услугата обществен превоз, особено онези, които са лишени от алтернатива, са на прага на социалното изключване, като са поставени на трудно преодолима дистанция от заетостта, доходите и образованието, както и от социалните и обществените мрежи и дейности. Всички тези лица са от социални групи, които от една страна не разполагат с добри финансови възможности, а от друга – са основните потребители на услугата. Тук от ключово значение е правилното разпределение на съществуващия ресурс по маршрутните разписания, възложени на превозвачите. Не е оправдание обстоятелството, че ресурс няма; напротив, има достатъчно, но неговото разпределение и потребление може да бъде по-ефективно с оглед преодоляване усещането за териториална диспропорции в качеството на живот, която в случая се изразява в липса на полезна транспортна свързаност. Колкото по-бързо този проблем бъде отстранен, толкова по-бързо потребителите на услугата ще усетят и отношението на общината в прилагането на местните политики със социална насоченост. 

По горните съображения считам, че следва да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение в хипотезата по чл.60, ал.1 от АПК, а именно  „да се защитят особено важни обществени интереси“.

Във връзка с горното и с оглед оптимизиране на общинската транспортна схема в частта за междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема на община Казанлък.“

В хода на дебата постъпиха предложения от кметовете на населени места за промяна в маршрутните разписания на с. Долно Изворово, с. Бузовград и с. Копринка, които бяха приети от вносителя и отразени в приложенията, неразделна част от настоящото решение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА чл. 8, ал. 1, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.) и чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 17, ал. 4, т.2 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози,

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава промяна в маршрутните разписания на междуселищни автобусни линии от общинска транспортна схема на община Казанлък, приложени към настоящото решение – Приложение от №1 до №18.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД и „ДЕТЕЛИНА –   ДРИТА“ ЕООД.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.