РЕШЕНИЕ
№ 905
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2153/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 22 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119, с площ 734 кв. м, кв.31, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-К-4583-1/22.12.2022 г. от Калоян Спасов за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №68, т. 28, д. 5832, дв. вх. рег. №8204/19.12.2022 г., заявителят е собственик на сграда, построена върху общинска земя - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 734 кв. м, адм. адрес: с. Енина, представляващ Урегулиран поземлен имот Х-119 в кв. 31 село Енина, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №864/1970 година. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4283 от 09.01.2023 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №:143/ 12.01.2023 г., акт 111, т. 1, н. д. 115.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Съгласно Удостоверение №7404067575/05.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи“, данъчната оценка на земята е 3298.20 лева. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, е  на стойност 22000.00 лева, без ДДС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4283/

2023 г.

Калоян Спасов

22000.00

За жилищно строителство

УПИ Х-119 в кв. 31 село Енина

 

2. Определя пазарна цена от 22 000.00 (двадесет и две хиляди) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно едно девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 734 (седемстотин тридесет и четири) кв. м, адм. адрес: с. Енина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Поземлени имоти с идентификатори 27499.501.126, 27499.501.118, 27499.501.3049, 27499.501.120, 27499.501.123, номер по предходен план: няма, представляващ Урегулиран поземлен имот Х-119 (десети за сто и деветнадесет) в кв. 31 (тридесет и първи) село Енина, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №864/1970 година за имота, без построените  сгради.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка,  да сключи договор с Калоян Спасов от град Казанлък, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Калоян Спасов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Калоян Спасов, адрес: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.