РЕШЕНИЕ
№910
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2159/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-9064, кв. 482 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС, представляващ по Скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №94-Н-102-1/12.01.2023 г. от Надя Малакова, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XIV-9064, кв.482 по плана на гр. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064 с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв.м. Част от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064 с проектна площ 70 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555), попада в улична регулация между осови точки 3395-3396 по план за регулация, одобрен с Решение на ОбС – Казанлък №684 от 30.07.2013г. и №777 от 30.10.2013 г.

Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР за Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064 като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555 с площ 70 (седемдесет) кв.м, съгласно Скица-проект №15-15085-09.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от Надя Малакова, както следва:

1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XIV-9064, кв.482 по план за регулация на гр. Казанлък, одобрен с Решение на ОбС – Казанлък №684 от 30.07.2013 г. и №777 от 30.10.2013 г., дарява на община Казанлък, собствеността върху земя част от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9064, с проектна площ 70 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555), съгласно Скица-проект №15-15085-09.01.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора.

1.2. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 533,90 лв. (петстотин тридесет и три 0,90 лева) съгласно удостоверение за ДО №7404067773/23.01.2023 г. на дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за приемане на дарението по т.1, като всички такси издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Надя Малакова, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.