РЕШЕНИЕ
№911
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2144/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор III-383, с площ 920 кв. м, кв.50, находящ се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление от Румен Попов с вх. №94-Р-4281-1/14.11.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ III-383, кв. 50 с площ 920 кв. м по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмета на Община Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3078/28.05.2015 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №6570/18.08.2015 г., Акт №198, т. 21, н. дело №4409.

Заявителят е собственик на построената в имота жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Договор от 20.04.1990 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 2 428,80 лв., съгласно Удостоверение №7404067616/06.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-Р-481-1#4/12.01.2023 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е  15 650,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3078 от 28.05.2015 г.

Румен Попов

15 650,00

Жилищно строителство

УПИ III-383 с площ 920 кв. м в кв. 50 на

с. Голямо Дряново

2. Определя пазарна цена в размер на 15 650,00 (петнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: с площ 920 (деветстотин и двадесет) кв.м, представляваща Урегулиран поземлен имот III-383 (трети за триста осемдесет и три) в кв.50 (петдесети) на с. Голямо Дряново, съгласно действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: север – улица, изток – УПИ IV-380; юг – УПИ XV-382 и запад – УПИ II-384.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т.2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Румен Попов, с адрес: гр. София.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.