РЕШЕНИЕ
№913
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2134/30.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 28 300 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска на собственици на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот с идентификатор I-768, с площ 566 кв. м, кв.24, находящ се в гр. Шипка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-Г-1355-1/2022 год. от Галина Попова, Христо и Весела Попови, за закупуване на земя - частна общинска собственост. Заявителите са наследници на Христо Попов, който съгласно Решение на ИК на СОНС Шипка от 21.08.1967 г., Протокол №15 и Строително разрешение №5 от 24.10.1967 година, е собственик на сграда, построена върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот I-768 в кв.24 по ПУП на град Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г. За общинската земя е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4274 от 07.12.2022 г, вписан в СВ – Казанлък с дв. вх. №8117/15.12.2022 г., Акт №5, т. 28, н. д. 5768.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/11.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Съгласно Удостоверение №7404067615/18.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи“, данъчната оценка на земята е 4046.90 лева. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е  на стойност 28 300.00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4274/

2022 г.

Наследници на Христо Попов

28 300.00

За жилищно строителство

I-768 с площ 566 кв. м в квартал 24 гр. Шипка

2. Определя пазарна цена от 28 300.00 (двадесет и осем хиляди и триста) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-768 (първи за седем шест осем) с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. м в кв. 24 (двадесет и четвърти) по ПУП на град Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №190/1989 г., при граници: север и запад – улици; изток - УПИ II-769, УПИ ХII-770; юг – улица (тупик).

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение с: Галина Попова от град Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, Христо Попов от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора и Весела Попова от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора в качеството им на наследници на Христо Попов, собственик на построената върху имота жилищна сграда. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Галина, Христо и Весела Попови.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Галина Попова, адрес за кореспонденция: град Шипка, Христо Попов и Весела Попова от град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



публ: 01/03/2023 г.