РЕШЕНИЕ
№914
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2124/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 107/969 идеални части от земята на съсобственика върху УПИ IV-9142 върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9142 с обща площ 969 кв. м, кв. 466 на гр. Казанлък за сумата от 7490 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-246-1/19.08.2022 г. от Антон Керанов за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.503.9142 с площ 969 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, представляващ УПИ IV-9142 в кв. 466 на гр. Казанлък по ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък.

Заявителят е собственик на част 862/969 идеални части от имота, съгласно Договор №Д08-227/10.12.2015 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №10056/10.12.2015 г., Акт №23, т. 34, н. дело №6927 и Заповед №954/10.06.2021 г. на кмета на Община Казанлък, вписана в СВ-Казанлък с дв. Вх. №5003, вх. рег. №5003/23.07.2022 г., Акт №157, т. 17, н. дело №3566.

Община Казанлък е собственик на част 107/969 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4273/06.12.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №8118, вх. рег. №8119, Акт 6, т. 28, н. дело 5769.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 979,40 лева, съгласно Удостоверение №7404067609/06.01.2023 г. за данъчна оценка на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-Г-2852-1#10/11.01.2023 г. е на стойност 7 490,00 лева, без ДДС..“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4273 от 06.12.2022 г.

Антон Керанов

7 490,00

За ЖС

ПИ с идентификатор 35167.503.9142, представляващ УПИ IV-9142 в кв. 466 по ПУП на гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9142 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно четири две) с площ 969 (деветстотин шестдесет и девет) кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 30.07.2021 г., адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.503.1179; 35167.503.1180, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.503.9143; 35167.503.9451; 35167.503.9141; 35167.503.9140; 35167.503.9139, представляващ Урегулиран поземлен имот IV-9142 (четвърти за девет хиляди сто четиридесет и две) с площ 969 (деветстотин шестдесет и девет) кв. м в кв. 466 (четиристотин шестдесет и шести) на гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 107/969 (сто и седем към деветстотин шестдесет и девет) идеални части от земята на съсобственика – Антон Керанов за сумата от 7 490,00 (седем хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на идеалните части от имота по т. 2 от настоящото решение, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Антон Керанов, адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.