РЕШЕНИЕ
№916
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50

Относно: ОС_2147/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „През втората половина на 2022 г. Законът за младежта беше изменен, като промените влязоха в сила на 2 август 2022 г. Съгласно последните изменения в чл.15, ал.6 от Закона за младежта се предвижда, че при провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини с население над 45 000 души се подпомагат от общински консултативен съвет по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет. Към този момент към Община Казанлък няма създадено подобно консултативно звено по въпросите за младежта.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.6 от Закон за младежта,

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, който дава становища или предложения на Кмета на Община Казанлък, свързани с планирането, координирането и реализирането на младежката политика на общинско ниво, подпомага при разработването на Стратегии, Програми и Проекти на общинската администрация и другите органи на местната и централна власт, свързани с развитието н младежките дейности, състоящ се от 16 членове.

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.