РЕШЕНИЕ
№926
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2202/20.02.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Роман Алексеев Желев - общински съветник от групата на ПП "ГЕРБ" относно приемане на Декларация за подкрепа на българските етерични масла.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „По повод все по-широко тиражирания в публичното пространство въпрос за категоризацията на българските етерични масла в следствие на нововъведения, предвидени от страна на ЕС, и информацията от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за получено в Община Казанлък писмо от кмета на гр. Грас, Франция, Жером Вийо по темата, ние, групата общински съветници от ПП ГЕРБ, заявяваме несъгласието си с намерението на ЕС да промени категорията на етеричните масла.

Припомняме, че в района на Долината розите на розите са засадени хиляди декари с маслодайна роза и лавандула. Десетки са розоварните и инвеститорите тук, което е и знак за качество и престиж. 

България е най-големият производител на розово масло, формирайки над 50% от пазара на същото; най-голям производител сме и на лавандулово масло. Страната ни е еталон за качество при производството на етерични масла. 

В годините ПП ГЕРБ направи редица постъпки, за да се защити българското розово масло, в т.ч. бе изготвен и приет в НС Закон за маслодайната роза. ПП ГЕРБ и в частност ние, общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в Общинския съвет в Казанлък, винаги сме заставали на страната на производителите и преработвателите от региона, за да се развива регионът ни и за да жив поминъкът ни. 

Розовото масло е един от символите на България и всички ние, общинските съветници от ПП ГЕРБ, декларираме своите воля, желание и готовност да защитим родните етерични масла пред ЕК.

Предвид на изложеното, предлагаме на Общински съвет Казанлък да приеме Декларация за подкрепа на българските етерични масла.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Казанлък,

 

Р Е Ш И:

Приема Декларация  за подкрепа на българските етерични масла.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Областен управител на област Стара Загора, Министерство на земеделието, представителите на България в Европейският парламент и българският Eврокомисар.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/03/2023 г.