РЕШЕНИЕ
№929
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2242/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Програма URBACT IV, проект "AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове", с водещ партньор община Чезена, Италия.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Настоящото предложение се внася на Вашето внимание по повод възможността за участие в проект по Програма URBACT IV, проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия.

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Цел на програма  URBACT IV  е да насърчи устойчивото градско развитие чрез развитие на капацитета на европейските градове относно разработването на интегрирани градски политики за справяне със специфични проблеми.

Проектът цели да допринесе към дейността на Програма „Градски дневен ред“ към Европейския съюз и да даде конкретни решения на проблеми и предизвикателства изведени от Под-дейност 10: Дисонантно наследство в партньорството „Култура и културно наследство“. Община Казанлък е активен участник в Програма „Градски дневен ред“ от 2020 година.

Проектът ще стартира на база опита и знанията на програма ‚Градски дневен ред“ в картографирането на културно наследство, извършването на изследвания и разработването на процедури за включване на гражданите в процеса на критична оценка за такъв вид обекти. Проектът ще разработи методология за конкретни решения относно начина на управляване на дисонантното наследство по отворен, приобщаващ и иновативен начин.  Това ще се осъществи, следвайки интегрирания подход на Под-дейност 10 „Дисонантно наследство“ по Градски дневен ред.

Устойчивото управление на дисонантното наследство е възможност да се създадат „лаборатории“ от градски заинтересовани страни на тема европейска идентичност и сходни ценности, използвайки историята като инструмент за ориентация в настоящето и планиране на бъдещето. Иновативния и креативен подход към дисонантното наследство има потенциал да инициира комуникация на темите формално/неформално обучение и устойчив културен туризъм.

Проектът по програма URBACT IV се разработва с водещ бенефициент Община Чезена, Италия и 7 партньори, в т.ч.  Лерос (Гърция), Пермет (Албания), Краков (Полша), Гданск (Полша), Лайпциг (Германия), Щеи (Румъния), Казанлък (България).

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Дейностите по проекта целят да се повиши капацитета на европейските градове за превръщането на дисонантното наследство в двигател за социална иновация. Това ще допринесе до подпомагането и разпространяването на европейската „памет“ на двадесети век.

Допустими дейности по проекта са:

- Създаване на URBACT Местна група - местната група ще се състои от заинтересовани страни (граждани, НПО, училища и др.), които имат отношение по темата и ще бъдат отговорни за разработването и изпълнението на Плана за действие. Всеки партньор сам ще определи заинтересованите си страни в зависимост на приоритети на града.

- Разработване на Интегриран план за действие за устойчиво управление на дисонантното наследство, използвайки интердисциплинарен подход.

- Тестване на предложеното решение от Интегрирания план за действие (събития, арт инсталации, оборудване и др.).

НАЧИНИ И РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ:

Програма URBACT IV финансира с безвъзмездна финансова помощ 80% от стойността на проектите. Изисква се съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проектите. Всеки партньор следва да осигури съфинансирането, съответстващо на определения му бюджет. За Община Казанлък е планиран бюджет с максимален размер до 90 000 евро. (176 024,7 лв.). Съгласно условията на програмата финансирането се разпределя, както следва:

- Максимален бюджет за Община Казанлък  в размер на 90 000 евро. (176 024,7 лв.), в т.ч.:

- Безвъзмездна финансова помощ (80%) -  72 000 евро (140 819,76 лв.);

- Съфинансиране от бюджета на Община Казанлък (20%) – 18 000 евро (35 204,94 лв.)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Максималната продължителност е 31 месеца. Индикативно изпълнението може да стартира през есента на 2023 година. Времетраенето на дейностите на Община Казанлък са съобразени с този срок и са планирани да приключат в третата година от изпълнение на проекта.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срокът за подаване на проектното предложение е 31.03.2023 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие на Община Казанлък в качество й на партньор да кандидатства по Програма URBACT IV, проект “AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия

2. Дава съгласие при одобрение на проекта по т.1 в бюджета на община Казанлък да се планират средствата за съфинансиране, равняващи се на 20% от бюджета за Община Казанлък планиран за проекта по т.1, в размер до 18 000 евро (35 204,94 лв.), разпределени в периода на изпълнение на проекта. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.