РЕШЕНИЕ
№935
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2240/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. - 2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №621 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Казанлък е приет План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г., съгласуван с началника на Регионално управление на образованието – Стара Загора. Планът е разработен въз основа на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2021 - 2022 г., приета с Решение №596 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Казанлък.

На основание приетата Общинска стратегия и задълженията, произхождащи от Закона за предучилищното и училищното образование, е изготвен Отчет за изпълнение на Плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2022 г., по данни, предоставени от отговорните институции. Всички заложени дейности в Плана са успешно реализирани. Отчетените дейности обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия. Основната цел на заложените и съответно отчетени дейности е създаване на условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота в общността чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.

След като бъде приета Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 - 2024 г., Община Казанлък ще изготви Общинска стратегия и План на дейностите към нея за настоящата 2023 г. „

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т.5 от Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък  - Координиране изпълнението на стратегията,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. – 2022 г.

2. Възлага на кмета на община Казанлък да представи Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. на областния управител на област Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/04/2023 г.