РЕШЕНИЕ
№936
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52


Относно: ОС_2189/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост - 18 броя имоти, находящи се в с. Енина и с. Средногорово, общ Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №68-01-9/30.11.2021 г. и №68-01-9#3/25.01.2022 г. за придобиване на поземлени имоти - общинска собственост по реда на §12, ал.1, т.7 от Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители с инвестиционно намерение за изграждане на нови сгради с производствено, складово и социално предназначение в землищата на с. Енина, с. Средногорово и гр. Крън. Заявлението е подадено от „Арсенал“ АД, дружество, определено с Постановление №181 на Министерски съвет от 20.07.2009 г. за стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България. В изпълнение на инвестиционното си намерение заявителят „Арсенал“ АД желае да придобие следните общински имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.24 (две седем четири девет девет точка пет точка две четири) с площ 144 (сто четиридесет и четири) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.27, 27499.5.25, 27499.5.19, 27499.5.18, 27499.5.23. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005024. За имота е съставен Акт №4266/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8086/15.12.2022 г., акт №179, т. 27, н. д. 5741;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.20 (две седем четири девет девет точка пет точка две нула) с площ 83 (осемдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.21, 27499.5.22, 27499.5.16, 27499.5.67. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005020. За имота е съставен Акт №4265/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8085/15.12.2022 г., акт №178, т. 27, н. д. 5740;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.61 (две седем четири девет девет точка пет точка шест едно) с площ 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:

Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.68, 27499.5.63, 27499.5.62, 27499.5.53, 27499.5.52, 27499.5.55, 27499.5.56, 27499.5.60, 27499.5.66, 27499.5.64, 27499.5.65, 27499.5.67, 27499.5.16, 27499.5.13, 27499.5.481, 27499.5.9, 27499.5.3, 27499.5.2, 27499.5.72, 27499.5.71, 27499.5.70, 27499.5.69. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005061. За имота е съставен Акт №4267/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8087/15.12.2022 г., акт №180, т. 27, н. д. 5742;

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.65 (две седем четири девет девет точка пет точка шест пет) с площ 649 (шестстотин четиридесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.60, 27499.5.59, 27499.5.57, 27499.5.58, 27499.5.31, 27499.5.29, 27499.5.22, 27499.5.21, 27499.5.67, 27499.5.61, 27499.5.64. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005065. За имота е съставен Акт №4268/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8088/15.12.2022 г., акт №181, т. 27, н. д. 5743.;

1.5. Поземлен имот с идентификатор 27499.6.7 (две седем четири девет девет точка шест точка седем) с площ 1422 (хиляда четиристотин двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.106.78, 27499.7.1, 27499.8.575, 27499.7.2, 27499.6.5, 27499.6.6, 27499.6.4, 27499.6.3, 27499.6.2, 27499.6.1, 27499.5.74, 27499.99.56, 27499.99.57, 27499.99.58. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000575. За имота е съставен Акт №4269/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8089/15.12.2022 г., акт №182, т. 27, н. д. 5744;

1.6. Поземлен имот с идентификатор 27499.95.375 (две седем четири девет девет точка девет пет точка три седем пет) с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 40292.27.27, 27499.95.57, 27499.95.49, 40292.23.5, 40292.23.6. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000375. За имота е съставен Акт №4259/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8004/13.12.2022 г., акт №115, т. 27, н. д. 5677;

1.7. Поземлен имот с идентификатор 40292.21.8 (четири нула две девет две точка две еднo точка осем) с площ 3679 (три хиляди шестстотин седемдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.21.11, 40292.21.1, 40292.21.3, 40292.21.2, 40292.21.4, 40292.21.5, 40292.21.7, 40292.21.9, 40292.150.5. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000321. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3597/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №7185/19.11.2018 г., акт 79, т. 25, н. д. 5244.;

1.8. Поземлен имот с идентификатор 40292.23.4 (четири нула две девет две точка две три точка четири) с площ 6661 (шест хиляди шестстотин шестдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.23.6, 40292.23.2, 40292.23.1, 40292.150.5, 40292.22.1, 40292.22.2. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000292. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3598/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №7186/19.11.2018 г., акт 80, т. 25, н. д. 5245.;

1.9. Поземлен имот с идентификатор 40292.21.9 (четири нула две девет две точка две еднo точка девет) с площ 1379 (хиляди триста седемдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.21.7, 40292.150.5, 40292.21.8. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000494. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4154/14.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2171/15.04.2022 г., акт 113, т. 7, н. д. 1418.;

1.10. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.2 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка две) с площ 19526 (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и шест) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.3, 68446.141.4, 68446.130.604, 68446.141.40, 68446.141.17, 68446.141.38, 68446.155.602, 68446.141.5, 68446.141.1. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141002. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4141/30.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2564/10.05.2022 г., акт 161, т. 8, н. д. 1692.;

1.11. Поземлен имот с идентификатор 68446.79.30 (шест осем четири четири шест точка седем девет точка три нула) с площ 51972 (петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.79.799, 68446.79.21, 68446.79.24, 68446.79.23, 68446.79.22, 68446.79.602, 68446.79.1, 68446.79.2. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 079030. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 Kv, на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4146/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2569/10.05.2022 г., акт 166, т. 8, н. д. 1697.;

1.12. Поземлен имот с идентификатор 68446.130.82 (шест осем четири четири шест точка едно три нула точка осем две) с площ 44347 (четиридесет и четири хиляди триста четиридесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:

Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.130.605, 68446.130.606, 68446.155.602, 68446.130.602, 68446.130.83. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 130082. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4147/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2570/10.05.2022 г., акт 167, т. 8, н. д. 1698.;

1.13. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.1 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка едно) с площ 21000 (двадесет и една хиляди) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.130.604, 68446.141.2, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141001. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4148/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2571/10.05.2022 г., акт 168, т. 8, н. д. 1699.;

1.14. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.5 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка пет) с площ 11742 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.2, 68446.141.38, 68446.141.603, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141005. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4149/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2639/12.05.2022 г., акт 16, т. 9, н. д. 1751.;

1.15. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.6 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка шест) с площ 13593 (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.603, 68446.141.20, 68446.141.778, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141006. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4150/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2640/12.05.2022 г., акт 17, т. 9, н. д. 1752.;

1.16. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.40 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка четири нула) с площ 5800 (пет хиляди и осемстотин) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.17, 68446.141.603, 68446.141.2, 68446.141.4. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141040. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4151/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2641/12.05.2022 г., акт 18, т. 9, н. д. 1753.;

1.17. Поземлен имот с идентификатор 68446.169.31 (шест осем четири четири шест точка едно шест девет точка три едно) с площ 4807 (четири хиляди осемстотин и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.778, 68446.155.602, 68446.169.702, 68446.169.76. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 169031. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4152/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2642/12.05.2022 г., акт 19, т. 9, н. д. 1754.;

1.18. Поземлен имот с идентификатор 68446.169.34 (шест осем четири четири шест точка едно шест девет точка три четири) с площ 7000 (седем хиляди) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.169.568, 68446.169.59, 68446.169.29, 68446.169.74, 68446.169.73, 68446.169.71, 68446.169.700, 68446.169.702. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 169034. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4153/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2643/12.05.2022 г., акт 20, т. 9, н. д. 1755.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, в случаите на: делба, замяна, продажба на земя на собственици на законно построени сгради върху нея, придаваеми по регулация, както и учредяване на право на строеж за трафопостове и други, определени в закон и продажби по реда на Наредба №12 на ОбС – Казанлък. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с §12, ал.1, т.7 от Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, и по реда на чл.45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Имотите са станали общинска собственост по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ и за всеки от тях е съставен Акт за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Казанлък. Изготвени са данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” и пазарна оценка  от  оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, както следва:

 

 

 

АОС

 

Описание на имота

Данъчна

оценка

Пазарна оценка

1.

№ 4266 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.24, площ 144 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

13,40 лв.

710 лв.

2.

№ 4265 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.20, площ 83 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

14,00 лв.

410 лв.

3.

№ 4267 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.61, площ 2622 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

244,20 лв.

12 910 лв.

4.

№ 4268 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.65, площ 649 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

60,50 лв.

3 200 лв.

5.

№ 4269 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.6.7, площ 1422 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

132,50 лв.

7 000 лв.

6.

№ 4259 от 01.12.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.95.375, площ 699 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

65,10 лв.

3 440 лв.

7.

№ 3597 от 07.11.2018 г.

ПИ с идентификатор 40292.21.8, площ 3679 кв. м по КККР на гр. Крън

76,20 лв.

16 590 лв.

8.

№ 3598 от 07.11.2018 г.

ПИ с идентификатор 40292.23.4, площ 6661 кв. м по КККР на гр. Крън

137,90 лв.

30 040 лв.

9.

№ 4154 от 14.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 40292.21.9, площ 1379 кв. м по КККР на гр. Крън

28,50 лв.

6 220 лв.

10.

№ 4141 от 30.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.141.2, площ 19526 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

781,00 лв.

92 120 лв.

11.

№ 4146 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.79.30, площ 51972 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

2338,70 лв.

245 200 лв.

12.

№ 4147 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.130.82, площ 44347 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

1773,90 лв.

209 230 лв.

13.

№ 4148 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.141.1, площ 21 000 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

840,00 лв.

99 080 лв.

14.

№ 4149 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.141.5, площ 11742 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

469,70 лв.

55 400 лв.

15.

№ 4150 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.141.6, площ 13593 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

543,70 лв.

64 130 лв.

16.

№ 4151 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.141.40, площ 5800 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

232,00 лв.

27 350 лв.

17.

№ 4152 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.169.31, площ 4807 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

168,20 лв.

22 655 лв.

18.

№ 4153 от 01.04.2022 г.

ПИ с идентификатор 68446.169.34, площ 7000 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

280 лв.

33 010 лв.

 

Съгласно §12, ал.1, т.7 от ЗР към ЗИДЗПЗП – земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинските съвети само при условията на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗПЗП, както и за инвестиционни проекти на дружества – стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл.1, ал.1 от Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §12, ал.1, т.7 от ЗР към ЗИДЗПЗП /ДВ, бр.103 от 04.12.2020 г./, във връзка с чл.45 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и ПМС №181/2009 г.,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включват:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход

Предназначение

Описание на имота

№ 4266 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

710 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.24, площ 144 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4265 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

410 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.20, площ 83 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4267 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

12 910 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.61, площ 2622 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4268 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

3 200 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.65, площ 649 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4269 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

7 000 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.6.7, площ 1422 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4259 от 01.12.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

3 440 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.95.375, площ 699 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 3597 от 07.11.2018 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

16 590 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 40292.21.8, площ 3679 кв. м по КККР на гр. Крън

№ 3598 от 07.11.2018 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

30 040 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 40292.23.4, площ 6661 кв. м по КККР на гр. Крън

№ 4154 от 14.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

6 220 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 40292.21.9, площ 1379 кв. м по КККР на гр. Крън

№ 4141 от 30.03.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

92 120 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.141.2, площ 19526 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4146 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

245 200 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.79.30, площ 51972 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

№ 4147 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

209 230 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.130.82, площ 44347 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4148 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

99 080 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.141.1, площ 21 000 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4149 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

55 400 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.141.5, площ 11742 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4150 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

64 130 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.141.6, площ 13593 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4151 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

27 350 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.141.40, площ 5800 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Нови лозя“

№ 4152 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

22 655 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.169.31, площ 4807 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

№ 4153 от 01.04.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

33 010 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 68446.169.34, площ 7000 кв. м по КККР на с. Средногорово, мест. „Егреците“

 

2. Да се продадат на „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №100, следните имоти частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.24 (две седем четири девет девет точка пет точка две четири) с площ 144 (сто четиридесет и четири) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.27, 27499.5.25, 27499.5.19, 27499.5.18, 27499.5.23. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005024. За имота е съставен Акт №4266/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8086/15.12.2022 г., Акт №179, т. 27, н. д. 5741, за сумата от 710 (седемстотин и десет) лв. без ДДС.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.20 (две седем четири девет девет точка пет точка две нула) с площ 83 (осемдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.21, 27499.5.22, 27499.5.16, 27499.5.67. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005020. За имота е съставен Акт №4265/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8085/15.12.2022 г., Акт №178, т. 27, н. д. 5740, за сумата от 410 (четиристотин и десет) лв. без ДДС.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.61 (две седем четири девет девет точка пет точка шест едно) с площ 2622 (две хиляди шестстотин двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.68, 27499.5.63, 27499.5.62, 27499.5.53, 27499.5.52, 27499.5.55, 27499.5.56, 27499.5.60, 27499.5.66, 27499.5.64, 27499.5.65, 27499.5.67, 27499.5.16, 27499.5.13, 27499.5.481, 27499.5.9, 27499.5.3, 27499.5.2, 27499.5.72, 27499.5.71, 27499.5.70, 27499.5.69. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005061. За имота е съставен Акт №4267/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8087/15.12.2022 г., акт №180, т. 27, н. д. 5742, за сумата от 12 910 (дванадесет хиляди деветстотин и десет) лв. без ДДС.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 27499.5.65 (две седем четири девет девет точка пет точка шест пет) с площ 649 (шестстотин четиридесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.60, 27499.5.59, 27499.5.57, 27499.5.58, 27499.5.31, 27499.5.29, 27499.5.22, 27499.5.21, 27499.5.67, 27499.5.61, 27499.5.64. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005065. За имота е съставен Акт №4268/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8088/15.12.2022 г., Акт №181, т. 27, н. д. 5743, за сумата от 3 200 (три хиляди и двеста) лв. без ДДС.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 27499.6.7 (две седем четири девет девет точка шест точка седем) с площ 1422 (хиляда четиристотин двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.106.78, 27499.7.1, 27499.8.575, 27499.7.2, 27499.6.5, 27499.6.6, 27499.6.4, 27499.6.3, 27499.6.2, 27499.6.1, 27499.5.74, 27499.99.56, 27499.99.57, 27499.99.58. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000575. За имота е съставен Акт №4269/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8089/15.12.2022 г., акт №182, т. 27, н. д. 5744, за сумата от 7 000 (седем хиляди) лв. без ДДС.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 27499.95.375 (две седем четири девет девет точка девет пет точка три седем пет) с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 40292.27.27, 27499.95.57, 27499.95.49, 40292.23.5, 40292.23.6. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000375. За имота е съставен Акт №4259/01.12.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8004/13.12.2022 г., Акт №115, т. 27, н. д. 5677, за сумата от 3 440 (три хиляди четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 40292.21.8 (четири нула две девет две точка две еднo точка осем) с площ 3679 (три хиляди шестстотин седемдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.21.11, 40292.21.1, 40292.21.3, 40292.21.2, 40292.21.4, 40292.21.5, 40292.21.7, 40292.21.9, 40292.150.5. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000321. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3597/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №7185/19.11.2018 г., Акт №79, т. 25, н. д. 5244, за сумата от 16 590 (шестнадесет хиляди петстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 40292.23.4 (четири нула две девет две точка две три точка четири) с площ 6661 (шест хиляди шестстотин шестдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.23.6, 40292.23.2, 40292.23.1, 40292.150.5, 40292.22.1, 40292.22.2. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000292. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3598/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №7186/19.11.2018 г., Акт №80, т. 25, н. д. 5245, за сумата от 30 040 (тридесет хиляди и четиридесет) лв. без ДДС.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 40292.21.9 (четири нула две девет две точка две еднo точка девет) с площ 1379 (хиляди триста седемдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, aдрес: град Крън, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 40292.21.7, 40292.150.5, 40292.21.8. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 000494. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4154/14.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2171/15.04.2022 г., Акт №113, т. 7, н. д. 1418, за сумата от 6 220 (шест хиляди двеста и двадесет) лв. без ДДС.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.2 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка две) с площ 19526 (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и шест) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.3, 68446.141.4, 68446.130.604, 68446.141.40, 68446.141.17, 68446.141.38, 68446.155.602, 68446.141.5, 68446.141.1. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141002. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4141/30.03.2022 г.,

вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2564/10.05.2022 г., Акт №161, т. 8, н. д. 1692, за сумата от 92 120 (деветдесет и две хиляди сто и двадесет) лв. без ДДС.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 68446.79.30 (шест осем четири четири шест точка седем девет точка три нула) с площ 51972 (петдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.79.799, 68446.79.21, 68446.79.24, 68446.79.23, 68446.79.22, 68446.79.602, 68446.79.1, 68446.79.2. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 079030. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 Kv, на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4146/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2569/10.05.2022 г., Акт №166, т. 8, н. д. 1697, за сумата от 245 200 (двеста четиридесет и пет хиляди и двеста) лв. без ДДС.

2.12. Поземлен имот с идентификатор 68446.130.82 (шест осем четири четири шест точка едно три нула точка осем две) с площ 44347 (четиридесет и четири хиляди триста четиридесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.130.605, 68446.130.606, 68446.155.602, 68446.130.602, 68446.130.83. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 130082. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4147/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2570/10.05.2022 г., Акт №167, т. 8, н. д. 1698, за сумата от 209 230 (двеста и девет хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС.

2.13. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.1 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка едно) с площ 21000 (двадесет и една хиляди) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.130.604, 68446.141.2, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141001. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4148/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2571/10.05.2022 г., Акт №168, т. 8, н. д. 1699, за сумата от 99 080 (деветдесет и девет хиляди и осемдесет) лв. без ДДС.

2.14. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.5 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка пет) с площ 11742 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.2, 68446.141.38, 68446.141.603, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141005. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4149/01.04.2022 г.,

вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2639/12.05.2022 г., Акт №16, т. 9, н. д. 1751, за сумата от 55 400 (петдесет и пет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

2.15. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.6 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка шест) с площ 13593 (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.603, 68446.141.20, 68446.141.778, 68446.155.602. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141006. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4150/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2640/12.05.2022 г., Акт №17, т. 9, н. д. 1752, за сумата от 64 130 (шестдесет и четири хиляди сто и тридесет) лв. без ДДС.

2.16. Поземлен имот с идентификатор 68446.141.40 (шест осем четири четири шест точка едно четири едно точка четири нула) с площ 5800 (пет хиляди и осемстотин) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Нови лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.17, 68446.141.603, 68446.141.2, 68446.141.4. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 141040. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4151/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2641/12.05.2022 г., Акт №18, т. 9, н. д. 1753, за сумата от 27 350 (двадесет и седем хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС.

2.17. Поземлен имот с идентификатор 68446.169.31 (шест осем четири четири шест точка едно шест девет точка три едно) с площ 4807 (четири хиляди осемстотин и седем) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.141.778, 68446.155.602, 68446.169.702, 68446.169.76. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 169031. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4152/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2642/12.05.2022 г., Акт №19, т. 9, н. д. 1754, за сумата от 22 655 (двадесет и две хиляди шестстотин петдесет и пет) лв. без ДДС.

2.18. Поземлен имот с идентификатор 68446.169.34 (шест осем четири четири шест точка едно шест девет точка три четири) с площ 7000 (седем хиляди) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, aдрес: село Средногорово, местност „Егреците“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 68446.169.568, 68446.169.59, 68446.169.29, 68446.169.74, 68446.169.73, 68446.169.71, 68446.169.700, 68446.169.702. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 169034. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4153/01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №2643/12.05.2022 г., акт 20, т. 9, н. д. 1755, за сумата от 33 010 (тридесет и три хиляди и десет) лв. без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имотите по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Николай Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал“ АД, адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №100.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2023 г.